21 4 f 584.024,37 Toelichting op de Balans en de Verlies- en Winstrekening. A. Balans. Als Reserve voor Waardeverschillen gronden is geboekt de Leeningsschuld bedraagt f 231.059,70 352.964,67 f 584.024,37 in welk bedrag de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” in reden van 4 tot 1 partieipeeren. Actief. Gronden „Meer en Bosch” c.a. De boekwaarde (kostprijs) is gesteld op het bedrag, voorkomende in de balans per 31 Dec. 1930, verhoogd met de over 1931 bijgesehreven rente. Debiteuren. Op 31 December 1931 van de gemeente ’s-Graven hage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” te vorderen kapitaal- verstrekking, alsmede het in 1931 uitgegeven gedeelte van de toegezegde bijdrage der Gemeente in de extra-onderhoudswerken. Waarborgsom. Bedrag van een door de Vennootschap gestorte waarborgsom. Passief. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der ven nootschap bedraagt f 280.000,verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 56.000,en is geheel geplaatst en volgestort. Reserve voor Waardeverschillen gronden. Verschil tusschen de boekwaarde der gronden op het tijdstip van overneming der aandeelen door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerdervoort” en den prijs, die voor deze aandeelen werd betaald. Leeningsschuld. Bedrag van in den loop der jaren door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerdervoort” gefourneerde gelden wegens verliezen op de exploitatie, bijschrijving van rente e.d. Gelden voor eventueel uit te voeren aanlegwerken zullen in de toekomst op deze rekening worden bijgeboekt. Ter nadere toelichting diene, dat de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” als eenige aandeelhouders bij de Vennootschap zijn betrokken tot het totaal bedrag van den kostprijs van den grond, zijndef 864.024,37 het maatschappelijk kapitaal bedraagt280.000, VERSLAG N.V. „MEER EN BOSCH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 531