21 5 f 691.219,50 Totaal Totaal f 172.804,87 B. Verlies- en Winstrekening. N.V. „Laan van Meerdervoort” Vs X f 280.000,— Aandeel Reserve voor Waardeverschillen Leeningsschuld Leeningsrente. Totaal van de door de Vennootschap aan de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” verschuldigde rente over de in de Vennootschap gestoken gelden. Saldo der exploitatie. Verschil tusschen baten en lasten zonder rekening te houden met de leeningsrente. Saldo bij te schrijven. Dit bedrag wordt op de gronden- rekening bijgeboekt en wordt door de beide participanten in reden van 4 tot 1 als kapitaalverstrekking bijgepast. f 224.000,— 184.847,76 282.371,74 f 56.000,— 46.211,94 70.592,93 Balans en Verlies- en Winstrekening vastgesteld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders op 26 Juli 1932. In totaal bedragen de belangen van deze beide bij de Ven nootschap gemeente ’s-Gravenhage Vs X f 280-000, Aandeel Reserve voor Waardeverschillen Leeningsschuld Onkosten. Op 31 December 1931 nog te betalen premie voor de Rijksverzekeringsbank en premie Ziektewet, rentezegels en kosten van gebruik meetinstrumenten. VERSLAG N.V. „MEER EN BOSCH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 532