Bijlage 22 Mei 1932. VERSLAG van de N.V. Bouwgrond-Maatschappij „Ockenburgh” over het jaar 1931, De Raad van Beheer bestond op 1 Januari 1932 uit dezelfde personen als die der N.V. „Meer en Bosch”. (Zie het verslag dezer N.V., bijlage 21.) De Gedelegeerden van den Raad van Beheer, P. BAKKER SCHUT. H. P. C. ZANEN. De cijfers van de in dit verslag opgenomen Balans, welke een beeld geven van den financieelen toestand onzer Vennoot schap op 31 December van het afgesloten boekjaar, wijken eenigermate af van die, voorkomende in het verslag over 1930. Ofschoon de exploitatie van de terreinencomplexen der Ven nootschap nog niet is aangevangen, werd bij akte van 3 Maart 1931 aan de „Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland” een oppervlakte grond verkocht, ter grootte van 3481 m2 voor den prijs van f 6.962,Deze ver koop geschiedde ter voorkoming van uitzicht op de aangren zende terreinen dezer Stichting en had een betere grensscheiding tusschen de belendende perceelen ten gevolge. Voorts werden bij akte van 29 December 1931 ter verbreeding van den Monster- scheweg aan den Staat afgestaan eenige oppervlakten grond, ter gezamenlijke grootte van 3252 m2, voor den prijs van f 10.558,—. Van de desbetreffende complexen werden vorenbedoelde verkoopen af geboekt. Overigens hadden geen wijzigingen plaats in de bezittingen der Vennootschap. Voor verdere bijzonderheden moge worden verwezen naar de bijgaande Balans en Verlies- en Winstrekening met de daarbij behoorende toelichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 533