22 4 Toelichting op de Balans en de Verlies- en Winstrekening. A. Balans. Actief. Gronden „Ockenburgh” c.a. In verband met de overeenkomst, aangegaan met de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort”, is het grondenbezit, hetwelk bij het aangaan der overeenkomst eigendom van de Vennoot schap was, in 4 complexen verdeeld, nl. complex A, A1, B en D, waarvan afzonderlijk de boekwaarde (in dit geval kostprijs) is vermeld. Als boekwaarde (kostprijs) is, overeenkomstig vorige jaren, gesteld het bedrag, voorkomende in de balans per 31 De cember 1930, verhoogd met de over 1931 bij geschreven rente. De in 1929 van Mevrouw Chr. RoloffRueb aangekochte per- ceelen zijn, evenals de in 1930 aangekochte gronden van de N.V. Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij, respectievelijk als complexen E en F. afzonderlijk vermeld. Van de desbetref fende complexen werden afgevoerd de terreinen tot een totale oppervlakte van 6733 m2, welke in het verslagjaar respectievelijk aan de „Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzin nigen in Nederland” en aan den Staat werden verkocht. Ten aanzien van de in de balans vermelde oppervlakte zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 47729 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aangezien deze perceelen als bestemd voor openbare straat, door de eigenaren van aangrenzenden grond, allen koopers van reeds vroeger door de Vennootschap overgedragen grond, reeds zijn betaald geworden. Huren en pachten. Op 31 December 1931 te vorderen huren. Waarborgsommen. Onder dit hoofd is geboekt een ingevolge een met Delfland aangegane overeenkomst gestorte waarborg som, bestaande uit een inschrijving op het Grootboek N. W. S. Debiteuren. Op 31 December 1931 van de gemeente ’s-Gra- venhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” te vorderen kapitaalverstrekking, alsmede een vordering op den Staat wegens een op 31 December 1931 nog onbetaalde koopsom. Passief. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Ven nootschap bedraagt f 600.000,verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 120.000,en is geheel geplaatst en volgestort. Reserve voor Waardeverschillen gronden. Verschil tusschen de boekwaarde der gronden op het tijdstip van overneming der aandeelen door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerder voort” en den prijs, die voor deze aandeelen werd betaald. Leeningsschuld. Bedrag van in den loop der jaren door de Gemeente en de N.V. „Laan van Meerdervoort” gefourneerde gelden wegens verliezen op de exploitatie, bijschrijving van „ockenburgh”. VERSLAG N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 536