1 22 5 B. Verlies- en Winstrekening. Leeningsrente. Totaal van de door de Vennootschap aan de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” verschuldigde rente over de in de Vennootschap gestoken gelden. Saldo der exploitatie. Verschil tusschen baten en lasten zonder rekening te houden met de leeningsrente. Saldo bij te schrijven. Dit bedrag wordt op de gronden- rekening bijgeboekt en wordt door de beide participanten in reden van 4 tot 1 als kapitaalverstrekking bijgepast. Balans en Verlies- en Winstrekening vastgesteld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders op 26 Juli 1932. rente, nieuwe aankoopen e.d. Gelden voor eventueel uit te voeren aanlegwerken zullen in de toekomst op deze rekening worden bij geboekt. Ter nadere toelichting diene, dat de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” als eenige aandeelhouders bij de Vennootschap zijn betrokken tot het totaal-bedrag van den kostprijs van den grond, zijndef 2.194.466,53 het maatschappelijk kapitaal bedraagt600.000,— f 1.594.466,53 Als Reserve voor Waardeverschillen gronden is geboektf 1.049.636,99 de Leeningsschuld bedraagt544.829,54 f 1.594.466,53 in welk bedrag de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” in reden van 4 tot 1 participeeren. In totaal bedragen de belangen van deze beide bij de Ven nootschap: gemeente ’s-Gravenhage Vs X f 600.000,f 480.000, Aandeel Reserve voor "Waardeverschillen 839.709,59 Leeningsschuld435.863,63 Totaal f 1.755.573,22 N.V. „Laan van Meerdervoort” Vs X f 600.000,f 120.000,- Aandeel Reserve voor Waardeverschillen 209.927,40 Leeningsschuld108.965,91 Totaal f 438.893,31 Waarborgsom. Een, ter zake Van een huurovereenkomst, door den huurder gedeponeerde waarborgsom. Onkosten. Op 31 December 1931 nog te betalen premie voor de Rijksverzekeringsbank, rentezegels, premie ziektewet, kosten procedure en assurantiekosten. Huren en pachten. Op 31 December 1931 vooruit betaalde huren. VERSLAG N.V. „OCKENBURGH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 537