55 heidsdienst (bijlage 38) en dat van de Gezondheidscommissie (bijlage 12). In de Gemeente waren op 31 December 1931 gevestigd: 499 Geneesheeren, geneesheeren, 103 tandartsen en tandmeesters, 44 vroedvrouwen en 74 apothekers. voedingsmid delen. tandartsen, vroedvrouwen, apothekers. Het aantal inspecties van bedrijven en winkels in de Gemeente Keuring van door den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Graven- hage bedroeg 22 410, waarbij ter plaatse 72 467 monsters werden gekeurd; bovendien zijn 24 947 monsters op het laboratorium onderzocht. Afgekeurd voor consumptie werden 1190 partijen, terwijl 184 processen-verbaal zijn opgemaakt. Voor nadere bijzonderheden omtrent de verrichtingen van den Dienst wordt verwezen naar het verslag daarvan (bijlage 10). Door den keuringsdienst van het Openbaar Slachthuis wer den, voor zoover ’s-Gravenhage betreft, afgekeurd 145 geheele dieren, 950 kg vleesch en 1 168'/2 kg vet. Nadere gegevens treft men aan op bladz. 6 e. v. van het verslag van het Slachthuis (bijlage 11). Op 29 Juni besloot de Gemeenteraad tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Voorburg, waarbij gerekend te zijn ingegaan 1 Januari 1931 de jaarlijksehe bijdrage van Voorburg in de kosten van vleeschkeuring werd vastgesteld op f 2.000, Door het Melkcontröle-Bureau „Den Haag" werd in totaal 32 000 000 liter melk gecontroleerd. Er werden in totaal 21366 monsters melk genomen. 1 059 eerste en 303 tweede waarschu wingen werden verzonden. In het Openbaar Slachthuis werden in totaal 128 993 dieren Slachthuis, geslacht. Ingevoerd is in totaal 5 809 667 kg vleesch, vet en afval (waarvan 4 882 362 kg uit het buitenland). De omzet van de ijsfabriek van het Slachthuis bedroeg 1635 475 kg. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar Ihet verslag van het Openbaar Slachthuis (bijlage 11). Gedurende het jaar 1931 werd aangifte gedaan van 647 ge- Besmetteljjke vallen van besmettelijke ziekten, waarvan: roodvonk 344, diph- ziekten, therie 234, febris typhoïdea 26, paratyphus 31, meningitis cerebro- spinalis epidemica 3, poliomyelitis anterior acuta 7 en ence phalitis lethargica 2. De roodvonkepidemie kan als afgeloopen worden beschouwd: slechts 344 gevallen tegen 602 in 1930 werden bekend, terwijl geen der patiënten is overleden. Het aantal diphtheriegevallen daarentegen steeg aanmerkelijk (234 tegen 123 in 1930), terwijl een grooter aantal meer ernstige gevallen voorkwam. Door den Ontsmettingsdienst werden 656 ontsmettingen ver richt van -woningen en goederen wegens in de Wet genoemde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 53