23 3 In het afgeloopen jaar werden in den nieuwbouw voltooid Wouing- 4899 woningen, statistiek. Van dit aantal werden door particulieren 4371 en door de Gemeente en toegelaten vereenigingen 528 woningen tot stand gebracht. De zuivere toeneming van het totaal aantal woningen, dus na aftrek van die, welke door slooping, her- en verbouw, ver andering van bestemming en ontruiming na onbewoonbaarver- klaring kwamen te vervallen en met bijtelling van die, welke door splitsing en veranderd gebruik van perceelen en perceels- gedeelten ontstonden, bedroeg 4443. Nog in uitvoering (nieuwbouw) waren op het einde van December 4613 woningen, waarvan 344 voor rekening van de Gemeente en toegelaten vereenigingen. Het aantal woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend, doch welke eind December nog niet in uitvoering waren, be droeg 999. De hiernavolgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de toeneming van het aantal woningen en van het aantal inwoners over de laatste 20 jaar. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Toeneming van het aantal Totaal aantal woningen inwoners inwoners. einde December. Vereeniging van ’s-Gravenhage en Loosduinen. a) Herzien in verband met de Woningtelling 1929. 3) Herzien in verband met de Volkstelling 1930. JAAR. woningen. Verhoudingscijfer tusschen het aantal inwoners en het aantal woningen. 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1727 1569 1552 951 1519 2199 1359 1345 1428 2962 4164 4883 3170 2967 3632 3835 3266 3517 3461 4443 6613 4736 16245 8788 7047 10218 7545 8940 7561 4995 3) 11939 6116 7164 10583 9656 12000 10546 7455 7531 67619 69188 70740 71691 73210 75409 76768 77388 78816 81778 85942 90825 93995 96962 100594 104429 107695 110583 2) 114044 118487 294693 301847 312430 322081 334081 344624 352079 359610 354987 361600 366336 382581 391369 398416 408634 416179 425119 432680 437675 3) 449614 4,36 4,36 4,42 4,49 4,56 4,57 4,59 4,65 4,50 4,42 4,26 4,21 4,16 4,11 4,06 3,99 3,95 3,91 3,84 3,79

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 540