23 8 Zorg voor drink en werkwater. ontleende monsters water onderzocht; afkeuring had niet plaats. In twee gevallen werd bemiddeling verleend tusschen eige naar en huurder van eene woning over afsluiting van de water leiding; in beide gevallen werd de aansluiting hersteld. schiedde de slooping van Gemeentewege, met toepassing van artikel 70 der Woningwet. Het aantal ingekomen en behandelde klachten over bouw- en onderhoudsgebreken bedroeg 1318. Onderhandsehe bemoeiing had plaats met betrekking tot: De gebreken, waarop de eerder genoemde klachten betrekking hebben, zijn hierin begrepen. Het aantal tot stand gebrachte aansluitingen van bestaande woningen op het Gemeenteriool bedroeg 281; opgeruimd werden 94 beerputten. Een rooster als bedoeld in artikel 108 2 der Bouw- en Woon- verord&ning, werd ook in 1931 nog niet vastgesteld. Op aanschrijvingen, gegrond op de artikelen 116 en 117 der Bouw- en Woon verordening werden van ongedierte gezuiverd 182 woningen en het huisraad in 177 dezer woningen. In 12 gevallen te zamen 20 woningen en het huisraad in 20 woningen betreffende, geschiedde de zuivering met toepassing van artikel 70 der Woningwet. Door onderhandsehe bemoeiing werden voorts nog van onge dierte gezuiverd 103 woningen en het huisraad in 90 dezer woningen. Van 258 woningen en het huisraad in 256 dezer woningen werden klachten over besmetting met ongedierte, bij door den Gemeentelijke Ontsmettingsdienst ingesteld onderzoek, onge grond bevonden. In verband met voorschriften gegrond op de Vleeschkeurings- wet, had bemoeiing plaats ten aanzien van één vleesehwinkel. Door den Keuringsdienst van Waren werden 4 aan pompen VERSLAG BOUW EN WONINGTOEZICHT. Onderzoek van gebouwen en woningen. 454 179 285 443 26 48 2 53 192 1005 207 Loozingen en rioleeringen (hersteld of vernieuwd) Loozingen ontstopt Voorzieningen tegen lekkage en vocht Schoorsteenen hersteld Veiligheid Kunstverlichting portieken Verlichting openbare straat, particulier eigendom Gezondheid Bemoeiingen van algemeenen aard Onderhouds- en uitbreidingswerken Ongegronde of niet voor bemoeiing vatbare klachten Te zamen 2894

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 545