23 9 Op grond van artikel 92 der Bouw- en Woonverordening Openbare ver werd verlichting verlangd van 31 portieken. lichting. Bij Raadsbesluit van 16 November 1931 werden in verband Bouw- en Woon- met de herziening van de Woningwet de artikelen 2125 van verordening. de Bouw- en Woonverordening gewijzigd. Bij Raadsbesluit van 14 December werd artikel 98 aangevuld. Ingesteld werden vier beroepen tegen door Burgemeester en Wethouders genomen besluiten tot weigering van vergunning, waarvan twee voor den verbouw van een perceel en twee voor het aanbrengen van reclame-opschriften. Ten aanzien van alle gevallen werd de weigering gehand haafd. Het aantal behandelde aanvragen in verband met de Hinder- Hinderwet, wet bedroeg 359. Verleend werden 269 vergunningen. Krachtens artikel 4 onder 1“ werden 15 inrichtingen met kennisgeving op gericht. In den hiernavolgenden staat is een overzicht opgenomen van de verschillende inrichtingen, waarop de vergunningen betrekking hebben, of welke na kennisgeving werden opgericht, gesplitst naar de oprichting van nieuwe en de wijziging of uitbreiding van bestaande inrichtingen. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Aantal SOORT VAN DE INRICHTINGEN. Totaal. 132 110 242 72 35 107 2 1 3 2 Totaal I 257 189 446 13 1 1 1 oprich- tingen. I i uitbrei dingen. 1 16 10 4 40 19 3 24 9 12 1 25 2 2 3 I. Inrichtingen bij welke stoom, gassen of dampen van hooge spanning worden gebezigd, de in richtingen tot voortbrenging van jjs of koude door ammoniak, aether of samengeperste lucht en die tot vervaardiging van koolzuurhoudende wateren, alsmede de inrichtingen, gedreven door één of meer electromotoren, met een gezamenlijk vermogen van meer dan 2 P.K IV. Inrichtingen bestemd tot verwerking en bewa ring van vluchtige producten VI. Inrichtingen bestemd tot bewaring en verwer king van vetten en harsen VII. Inrichtingen bestemd tot bewaring en verwer king van afval IX. Bakkerijen en zuivelfabrieken X. Rookerfjen en zouterjjen van dierlijke stoffen XII. Metaalsmelterijen en -gieterijen, smederijen, koper- en blikslagerijen XIII. Eesten tot verschillende doeleinden XVI. Ververijen XVII. Steenhouwerijen en -zagerijen en kuiperijen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 546