23 10 's-Gravenhage, 7 April 1932. Algemeene Poli tieverordening. De Directeur van het Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht, G. A. MEIJER. Onder de inrichtingen, vermeld onder IV, zijn 76 inrichtingen voor ondergrondsche bewaring van benzine. Ingekomen zijn 218 klachten, gedeeltelijk geen Hinderwets- inrichtingen betreffende. Hiervan waren ongegrond en niet voor bemoeiing vatbaar 87 klachten; in 131 gevallen werden de ver- eischte voorzieningen getroffen. Door het Gemeentebestuur werden verleend: 396 vergunningen tot het hebben van automobielstaanplaat- sen als bedoeld in artikel 243; 2 vergunningen voor het vervoer van benzine en petroleum per vaartuig en 6 vergunningen voor het vervoer van benzine per motorrijtuig (waaronder 5 tankwagens) op grond van artikel 241; 3 vergunningen voor filmbewaarplaatsen als bedoeld in artikel 244a; 57 vergunningen voor het hebben van opslagplaatsen van brandstoffen, als bedoeld in artikel 245a, waaronder 35 bedoeld als termijnverlengingen; één vergunning voor een poelierderij op grond van arti kel 210a; 914 vergunningen voor het aanbrengen van lichtbakken, uitsteekborden, zonneschermen enz. op grond van de artikelen 1 en 11b. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 547