Byiage 24 I. BEHEER. Het bedrijf der Gemeentewerken werd beheerd door Burge meester en Wethouders bijgestaan door een Raadscommissie, samengesteld uit de heeren H. Siebelts, Dr. W. J. Hartmann, Ir. L. J. M. Feber en Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, terwijl de heer F. N. V. Quant als Voorzitter optrad. In de Raadsvergadering van 7 September 1931 werd besloten, dat de Commissie zou bestaan uit 7 leden, de Voorzitter inbe grepen. In genoemde vergadering werden tot leden der Commissie benoemd de heeren H. Siebelts, Dr. W. J. Hartmann, Ir. L. J. M. Feber, M. van Steenbergen, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn en M. Joëls Jr., terwijl in de Raadsvergadering van 14 Septem ber 1931 mededeeling werd gedaan, dat als Voorzitter der Com missie zou optreden de Wethouder van Financiën en Openbare Werken, de heer W. Drees, behalve bij de behandeling van zaken betreffende de diensten der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting en van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. VERSLAG van den Dienst der Gemeentewerken van 's-Gravenhage over het jaar 1931. II. PERSONEEL. Het korps ambtenaren bij het bedrijf der Gemeentewerken Ambtenaren, bestond op 31 December 1931 uit 1 Directeur, 195 technische (w.o. 4 bij Gemeentewerken gedetacheerde ambtenaren van den dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) en 98 admi nistratieve ambtenaren, totaal 294 ambtenaren. Ir. van der Vegt, die door den Raad in zijn vergadering van 14 April 1930 met ingang van 15 April 1930 tot Directeur werd benoemd, voorloopig voor den tijd van één jaar, werd in de Raadsvergadering van 27 April 1931 definitief als zoodanig benoemd, gerekend te zijn ingegaan 15 April 1931. De tabel op de volgende bladzijden geeft een overzicht van Arbeidsdagen en de arbeidsdagen en de weddekosten van de ambtenaren over weddekosten. het jaar 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 549