24 8 Straffen. Werken. Schade vergoeding. In het administratiegebouw der Gemeentewerken aan de Bierkade no. 4, werd de tegelvloer in de benedengang vervangen door een granitovloer. Ter verbetering van de dagverlichting in het kantoor van den magazijnmeester op het terrein aan het Groenewegje, werd in het dak van dit kantoor een lichtlantaarn aangebracht. Het magazijn der Gemeentewerken aan de Gondelstraat werd ontruimd en is verhuurd. De buitendeuren van den straatmakerspost aan de Hemster- huisstraat en de poortdeuren van den straatmakerspost aan de Vermeerstraat werden vernieuwd. De kantoorruimte in het hulpbureau aan den Kranenburg- weg no. 200 werd vergroot. Overigens beperkten de werkzaamheden zich tot enkele onbe langrijke wijzigingen van de gebouwen. Ambtenaren. In het jaar 1931 werd één ambtenaar gestraft en wel met een schriftelijke berisping. Werklieden. In het jaar 1931 werd één werkman gestraft met ontslag; voorts moest 297 maal een boete lager dan f 0,26 worden opgelegd. In 49 gevallen kon met een voorwaardelijke straf, in 131 gevallen met een waarschuwing worden volstaan. In totaal werd een bedrag van f 37,83 aan boeten ingehouden. Van het recht van beroep op het Scheidsgerecht is in 1931 geen gebruik gemaakt. In het jaar 1931 werd in 5 gevallen een schadevergoeding opgelegd en wel 2 maal f 0,25 en 3 maal f 1,89. IV. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. De zeer groote bedrijvigheid, waarvan ook het vorige jaar melding werd gemaakt, had ook het afgeloopen jaar voortgang. Aan de eischen, die de voorbereiding en uitvoering van de vele werken stelden, kon alleen worden voldaan door zeer inge spannen arbeid van het personeel en door aanstelling van tijde lijke werkkrachten. Eerst in het najaar drong de malaise plotseling met zoodanige kracht door, dat de uitvoering van eenige belangrijke werken tot later werd verschoven, terwijl de uitvoering van andere werken eerst geschiedde, nadat daarop tot het uiterste bezui nigd was. III. GEBOUWEN C.A. TEN BEHOEVE VAN HET BEDRIJF. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 552