24 9 Van de werken, die tot uitvoering kwamen, werd voor een Aanbestedingen. 19-tal een openbare aanbesteding gehouden. Van de overige werd een aantal ondershands aanbesteed, welke wijze van besteding zich uitstrekte tot die werken, waarbij een spoedige uitvoering vereischt was, of waarbij andere belangen betrokken waren, welke een beletsel vormden voor openbare aanbesteding. Opvallend was bij de meeste openbare aanbestedingen het groot aantal inschrijvers uit alle oorden des lands, hetgeen dui delijk den werkhonger demonstreert. De lage inschrijvingscijfers, die zich steeds in dalende lijn bleven bewegen, typeerden den ernstigen concurrentiestrijd tusschen de aannemers om een werk te bemachtigen en drongen dikwijls de vraag naar voren of inschrijvingen in de laagste re gionen wel de kosten van uitvoering zouden kunnen dekken en het werk zonder moeilijkheden ten einde zou worden gebracht. De uitvoering der werken volgens openbare zoowel als volgens onderhandsche aanbesteding had echter een geregeld verloop. De werken weerden over het algemeen vlot en tot bevrediging uitgevoerd. Stakingen of uitsluitingen kwamen niet voor, terwijl de gunstige weersomstandigheden een regelmatigen voortgang niet in den weg stonden. Ten aanzien van 2 werken deed zich het geval voor, dat om trent de afrekening niet tot overeenstemming met den aannemer kon worden gekomen en deze het geschil door arbitrage wenschte beslecht te zien. Aan den voorrang geven aan het Nederlandsche fabrikaat werd meer dan bijzondere aandacht geschonken met het oog op de in hooge mate heerschende werkloosheid. Ter bestrijding van de groote werkloosheid speciaal in deze Werkloosheid, gemeente, werden enkele werken van verschillenden aard in werkverschaffing uitgevoerd. Van andere werken werd de voor bereiding zooveel mogelijk bespoedigd, ten einde het werkgebied zooveel mogelijk te verruimen. De bepaling om bij de werken steeds, voor zoover eenigszins mogelijk, Haagsche geschoolde en ongeschoolde arbeiders te werk te stellen, werd onverzwakt gehandhaafd, waarbij een extra scherp toezicht voor de goede naleving daarvan werd uitge oefend. Van de verschillende aannemers werd daarbij over het alge meen de volle medewerking ondervonden. Op verschillende punten der stad werden voorzieningen ge- Verkeers- troffen, vereischt ten behoeve van een goede en vlotte verkeers- verbeteringen, regeling. Daartoe werden nieuwe vluchtheuvels aangelegd, bestaande verbreed of versmald, rijwegen en trottoirs gewijzigd, bruggen verbreed, richtingspijlen geplaatst enz. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 553