24 10 Asphalteering. Straataanleg. Scholen. V. DE WERKEN. De Binckhorst. Vm. schoolge bouw Nieuwe Schoolstraat. A. Eigendommen, niet bestemd voor den publieken dienst. 1. Gebouwen. De navolgende nieuwe werken en belangrijke vernieuwings- werken werden uitgevoerd en kwamen in uitvoering ten behoeve van de Gemeente of de bedrijven. In verband met de ingebruikname van eenige lokalen in de vm. school aan de Nieuwe Schoolstraat voor het geven van vak onderwijs aan jeugdige werkloozen, werden die lokalen door de Vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek” ontruimd. Bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931 werden de noodige gelden beschikbaar gesteld voor het restaureeren van het voormalig kasteel „De Binckhorst”. Het door den Raad vastgestelde asphalteeringsprogramma werd volledig uitgevoerd, waarbij de belangen van het verkeer en van de omwonenden steeds zooveel mogelijk in het oog werden gehouden. In enkele straten, te weten de Zeestraat, het Noordeinde en een gedeelte Wagenstraat tusschen de Wagenbrug en de Ge dempte Gracht werd op het stampasphaltdek, dat bij vochtig weer tot gegronde klachten over gladheid aanleiding gaf, een stroef deklaag je aangebracht. Niettegenstaande de bouwnijverheid van particuliere zijde in een tamelijk getemperden staat verkeerde als gevolg van de moeilijkheid om bouwcrediet te bekomen, werd door de bouw- grondmaatschappijen sterke drang uitgeoefend tot het in gereed heid brengen van plannen voor straataanleg, aan welken drang met moeite het hoofd geboden kon worden. Hierdoor werd ook de Gemeente genoopt, op haar tusschen- of aanliggende gronden tot straataanleg over te gaan. Bovendien werd door de Gemeente, onafhankelijk van de par ticuliere bouwplannen, op verschillende barer gronden tot straat aanleg overgegaan, ten einde voldoende bouwrijpen grond in voorraad te houden of om noodzakelijke toegangswegen te ver krijgen. Met de uitbreiding van de stad ging gepaard de bouw van scholen voor openbaar lager- en voorbereidend lager onderwijs in de nieuwe wijken; deze materie vorderde doorloopend het ge- heele jaar de noodige aandacht en werkzaamheden. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 554