24 11 laan No. 4 (vm. bewaarschool- gebouw). In verband met de wijziging van het Rijs wij kscheplein zijn Koepokinenting, plannen in voorbereiding voor het restaureeren van het ge bouwtje voor Koepokinenting. Voor verschillende doeleinden werden afgebroken 112 per- Afgebroken per- ceelen, waaronder 10 aan de Kalvermarkt, 12 aan de Mackay- ceelen. straat en 64 aan de Hekkelaan. 2. Begraafplaatsen. Ten behoeve van de Gemeentebegraafplaats werd het in Gemeente- slechten staat verkeerende houten hekwerk langs de Delistraat begraafplaats, en langs het Z. W. kwartrond vervangen door een solide afras tering van harmonicagaas. 3. Woonwagenkampen. Het gewone onderhoud der woonwagenkampen geschiedde in Woonwagen eigen beheer. kampen. 5. Parkeerterreinen. De ommuring van het parkeerterrein aan den Strandweg Parkeerterrein met verlaagden wandelweg en bouw service-station met toilet- Scheveningen. inrichtingen kwam gereed. De geheele inrichting werd verpacht. B. Eigendommen bestemd voor den publieken dienst en openbare Gemeentegebouwen. a. Openbare Gemeentegebouwen en -inrichtingen enz. 1. V er schillende gebouwen en inrichtingen. Het verbouwen en uitbreiden van het gebouw der Gem. Arbeidsbeurs. Arbeidsbeurs aan de Prinsegracht nos. 63/65, 'waarvoor bij 4. Monumenten. Het door het Comité tot oprichting van een monument ter Dresselhutjs- eere van wijlen Mr. H. C. Dresselhuijs gestichte gedenkteeken monument, aan de Carnegielaan kwam gereed en werd in vollen en vrijen eigendom aan de Gemeente overgedragen. Aan de N. W. zijde van de verbinding tusschen de buiten- en Bank nabij de de binnenvoorhaven werd een door verschillende groepen der buitenhaven. Scheveningsche bevolking aangeboden monumentale bank ge plaatst. In het vm. gebouw van „De Oude Vette Hen” aan de Drie Vm. gebouw Hoekjes werden eenige lokaliteiten ingericht voor de huisvesting „De Oude Vette van het Haagsche Crisis Comité. Hen In het vm. bewaarschoolgebouw aan de Hekkelaan No. 4, Gebouw’ Hekke- waarin laatstelijk het museum voor het onderwijs gevestigd was, werden de noodige voorzieningen getroffen voor de huisvesting van de Keuringsraden. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 555