24 13 cellen voor Slachthuis. en Brandweer. i De uitbreiding van het gebouw van den Geneeskundigen en Geneeskundige Gezondheidsdienst aan de Waldeck-Pyrmontkade, waarvoor bij en Gezondheids- Raadsbesluit van 15 Sept. 1930 de noodige gelden beschikbaar dienst, werden gesteld en waarmede het vorige jaar een aanvang werd gemaakt, kwam gereed. Bij Raadsbesluit van 5 Januari 1931 werden de noodige Maatschappelijk gelden beschikbaar gesteld voor het verbouwen en inrichten van het perceel Laan van Meerder voort no. 112 tot Verzorgingshuis van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon; deze ver bouwing kwam gereed. Aangevangen is met den bouw van een verkoophal voor Openbaar vleesch bij het Openbaar Slachthuis. Bij Raadsbesluiten van 2 November en 1 December 1931 Politie werden de noodige gelden beschikbaar gesteld voor het inrich ten van perceel Alexanderplein no. 21 voor de huisvesting der Verkeerspolitie en het daarbij bouwen van een garage. Het perceel Laan Copes-van-Cattenburch no. 37 werd inge richt voor de huisvesting van de hondenbrigade. Voortgegaan werd met het aanbrengen van politie-brandalarmeering op verschillende punten. De veegdienstposten van den Reinigingsdienst aan de Jan- Reinigings- Wapstraat, de Hulshorststraat en de Schlegelstraat kwamen dienst, nagenoeg gereed. Aangevangen werd met den bouw van het Westelijk Afdee- lingsdepót aan de Gaslaan en met de uitbreiding van de garage voor dezen dienst- Een loods voor strooimaterialen, annex tonnenspoelinrich- ting voor hetzelfde depót kwam nagenoeg gereed, doch kon nog niet in gebruik worden genomen. Met de werkzaamheden voor het oprichten van een land inrichting voor vuil op het terrein van de voormalige Gasfa briek werd voortgegaan. De reservebergplaats voor stadsvuil aan den Viaductweg kwam gereed. De verbouwing van het gebouw van den Telephoondienst Telephoondienst. aan de Marnixstraat kwam gereed. Aangevangen werd met den bouw van het magazijngebouw met garage enz., in verband waarmede het bestaande magazijn aan de De-Perponcherstraat werd afgebroken. Aan den Bezuidenhoutscheweg bij de Hofzichtlaan werd een kabelhuisje gebouwd. Het zusterhuis met administratie- en magazijnruimten van Ziekenhuizen, het Ziekenhuis aan den Zuidwal, alsmede de uitbreiding van de keuken kwamen gereed. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Hulpbetoon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 557