24 14 De verbouwing van den Z.O.-vleugel is in uitvoering. De definitieve plannen voor de gebouwen voor obstetrie en infectieziekten, alsmede van het ketelhuis en machinegebouw kwamen gereed. 2. Schoolgebouwen en inrichtingen. Lager Onderwijs. School Badhuiskade. Bij Raadsbesluit van 19 Jan. 1931 wer den de noodige gelden beschikbaar gesteld voor het verbouwen en inrichten van dit schoolgebouw tot filiaal van de Vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek te ’s-Gravenhage” en Lees zaal en Uitleenbibliotheek van de Vereeniging „Openbare Christelijke Leeszaal en Bibliotheek te ’s-Gravenhage”; deze ver bouwing kwam gereed. School Bleekerslaan. Bij Raadsbesluiten van 5 Januari 1931 en 11 Mei 1931 werden de noodige gelden beschikbaar gesteld voor het verbouwen en inrichten van dit schoolgebouw tot Cen trale school voor Machineschrijven en tot school voor zeer zwak zinnigen; de verbouwing kwam nagenoeg gereed. School Bresterstraat. De bouw kwam gereed. School Capadosestraat. De bouw kwam gereed. School Coper nicusstraat. Door gedeeltelijke verbouwing van deze school werd o. a. een lokaal voor handenarbeid, een spreek kamer en een onderwijzerskamer verkregen. Op den begane- grond werd een buiten gebruik zijnde leermiddelenbergplaats ingericht tot vertrek voor den schootknecht en op de open plaats achter het gymnastieklokaal werd een rijwielbergplaats ge bouwd. De gasverlichting werd door een electrische lichtinstallatie vervangen. School Van-Diepenburchstraat. De bouw kwam gereed. Buitenschool Doornikschestraat. De plannen voor den nieuw bouw der buitenschool zijn gereed. School Duinstraat no. 55. Plannen tot algeheele verbouwing van deze school zijn in voorbereiding. School Escamplaan. De bouw kwam gereed. School Koningin-Emmakade no. 36. Bij Raadsbesluit van 27 October 1930 werden de noodige gelden beschikbaar gesteld tot verbouwing van deze school ten behoeve van de huisvesting van de Rijkskweekschool tot opleiding van onderwijzers en onder wijzeressen. De verbouwing kwam gereed en het gebouw werd door het Rijk in gebruik genomen. School Korte Lombardstraat no. 7. In verband met de ver bouwing van het schoolgebouw Bleekerslaan werd in deze school tijdelijk ondergebracht de Centrale school voor Machineschrijven. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 558