I 24 15 School Laan van Poot no. 355. Dit gebouw werd in verband met het gereedkomen van de verbouwing van de Handelsdag- school aan het Stadhoudersplein door deze wederom ontruimd. Buitenschool Leyenburg. Ter verbetering van de toetreding van licht en lucht werden de houten kozijnen met ramen en deuren in de lokalen vervangen door ijzeren harmonicaglas- deuren en -ramen; in het vertrek voor meisjes-handwerken werd bovendien een lichtlantaarn aangebracht. Voorts werd een gedeelte van de verharding vóór het gebouw vervangen door een tegelbestrating. School Linnaeusstraat. Met den bouw werd aangevangen. School Mient. Bij Raadsbesluit van 13 Juli 1931 werden de noodige gelden beschikbaar gesteld voor het in de school in richten van 3 lokalen met bijbehoorende ruimten voor de vesti ging van een filiaal-uitleenbibliotheek van de Vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek te ’s-Gravenhage”. School Nieuwe Laantjes. In dit schoolgebouw werden eenige lokalen in gebruik genomen ten behoeve van de wdsselbibliotheek van de Openbare Leeszaal, welke was gehuisvest in het vm. schoolgebouw aan de Nieuwe Schoolstraat. 2 Scholen Ngkerklaan. Met den bouw werd aangevangen. SchoolpavUjoens Peilstraat. In verband met de ingebruik name van het nieuwe schoolgebouw aan de Bresterstraat werden deze paviljoens ontruimd. School Van-Ravesteijnstraat. In deze school werd de Vereeni ging tot Bevordering van het Onderwijs in Handenarbeid onder gebracht, welke was gehuisvest in het gebouwtje in den tuin achter de gebouwen van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs aan de Prinsegracht nos. 63/65. School Roggeveenstraat. In deze school werden eenige ver trekken op de le verdieping ingericht ten behoeve van de school- tandverzorging. School Rooseboomstraat. De bouw kwam gereed. School De-Sïllestraat. Met den bouw werd aangevangen. School Viljoenstraat. In deze school werden eenige lokalen ingericht ten behoeve van de leerschool voor bewaarschoolonder- wijzeressen. School Winterweg. In verband met het beschikbaarstellen van de noodige ruimte in de school Winterweg ten behoeve van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Martha werden eenige voorzieningen getroffen als het maken van een tweede spreekkamer van een onderwijzerskamer enz., waarvoor de Raad de noodige gelden heeft toegestaan bij Raadsbesluit van 6 De cember 1930. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 559