57 In het afgeloopen jaar werden begraven: op de begraafplaatsen der Roomsch-Katholieke gemeente: Kerkhoflaan 193, Binckhorstlaan 843 overledenen; op de begraafplaats der Nederlandsch-lsraëlietische gemeente aan den Scheveningscheweg 16 overledenen en 7 levenloos ge borenen; op de begraafplaats der N eder lands ch Portugeesch-Israë- lietische gemeente 5 lijken; op de begraafplaats „Eik en Duinen" (oud) de lijken van 581 personen, waarvan 507 uit ’s-Gravenhage; op de begraafplaats „Nieuw-Eykenduynen" 1 052 overledenen, waarvan 987 uit ’s-Gravenhage; op de begraafplaats „Ter Navolging" te Scheveningen 1 over ledene; op de begraafplaats der Nederduitsch Hervormde gemeente te Loosduinen 39 overledenen; op de begraafplaats der Roomsch-Katholieke gemeente te Loosduinen 38 overledenen. De geneeskundigen bij den Gemeentelijken Geneeskundigen Doodschouw. en Gezondheidsdienst Jhr. F. A. van Suchtelen, W. P. Wolf- fensperger en T. K. Fortuin waren voor het jaar 1931 belast met het verrichten van de officieele doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geene schriftelijke verklaring van een geneesheer kan worden overgelegd. Gedurende het verslagjaar werd door de Duinwaterleiding Drinkw ater- een hoeveelheid van 11499 567 m3 gefiltreerd water opgepompt, voorziening. Per etmaal werd gemiddeld 31506 m3 water afgeleverd. Het aantal aangesloten perceelen bedroeg op 31 December 119 619. Nadere gegevens bevat het verslag der Duinwaterleiding (bijlage 13). In de 8 Gemeentelijke badinrichtingen werden in totaal Bad- en 627 04,7, in het zwembad Zuiderpark 114 435, in het Volkszeebad 156 588 en in het zeebad Kijkduin 36 600 baden genomen. Voor nadere gegevens betreffende de exploitatie van de Gemeentelijke bad- en zweminrichtingen wordt verwezen naar het verslag van de Stichting „Centraal Badbeheer” (bijlage 14). De Gemeenteraad verklaarde zich op 13 Juli in beginsel be reid aan de N. V. „De Sportfondsen” medewerking te verleenen tot den bouw van een overdekt zwembad. Op 12 October besloot de Raad tot voltooiing van het badhuis in het scholencomplex Jan-van-der-Heijdenstraat. Omtrent de particuliere bad- en zweminrichtingen kan het volgende worden medegedeeld. 's-Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting. Het aantal ge nomen baden was 153 231. De ontvangsten bedroegen f 72.368,33, de uitgaven f 59.197,98; batig saldo: f 13.170,35. zwem inrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 55