24 16 Werkloosheid. volgende 98.273 m2 565 3. Transpor teer en Middelbaar Onderwijs. 1. 2. 3.292 102.130 m2 School Womvermanstraat. Deze school werd van e>en centrale verwarmingsinstallatie voorzien, waarop tevens de school Saen- redamstraat werd aangesloten. In verband hiermede werd een ketelhuis met schoorsteen en kolenbergplaats gebouw’d. U.L.O.school Teylerstraat. Dit gebouw werd door de U.L.O. school ontruimd en is gedeeltelijk in gebruik genomen door de Handelsdagschool. B.L.O. school Griftstraat. Het inrichten van een lokaal voor handenarbeid, waarvoor bij Raadsbesluit van 2 September 1930 de noodige gelden beschikbaar werden gesteld en -waarmede het vorige jaar een aanvang werd gemaakt, kwam gereed. Bewaarschool Doggersbankstraat met kinderbewaarplaats. Met den bouw werd aangevangen. Bewaarschool Paets-van-Troostwijkstraat. In deze bewaar school werden 3 lokalen ontruimd en ter beschikking gesteld van de R.-K. Schoolvereeniging der Parochie van den H. Jozef. Handelsdagschool De-Gheynstraat. Bij Raadsbesluit van 13 Juli 1931 werden de noodige gelden beschikbaar gesteld voor het wegbreken van het bestaande en het bouwen van 2 nieuwe boven elkaar gelegen gymnastieklokalen. Handelsdagschool Stadhoudersplein. De verbouwing van dit schoolgebouw, waarvoor bij Raadsbesluit van 21 Juli 1930 de noodige gelden beschikbaar werden gesteld en waarmede het vorige jaar een aanvang werd gemaakt, kwam gereed. Ter bestrijding der werkloosheid in het schildersbedrijf wer den in verschillende onderwijsgebouwen verfwerken uitgevoerd. b. Straten, pleinen, wegen, voetpaden, riolen, pompen en waterplaatsen. 1. Straten, pleinen, wegen en voetpaden. De oppervlakte van de bestratingen, met inbegrip van die der bij het bedrijf der Gemeentewerken in beheer zijnde grind wegen, schelpenpaden enz., die 7.101.144 m2 bedroeg op 31 Decem ber 1930, vermeerderde dit jaar met 312.013 m2 en bedroeg dus 7.413.157 m2 op 31 December 1931. Bovengenoemde uitbreiding ontstond door de werken Voltooiing van trottoirgedeelten in bouwplannen Het overnemen van door particulieren afgesta- nen grond Het overnemen in beheer en onderhoud van grond aan de Rijnstraat van de Nederlandsche Spoorwegen VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 560