24 23 11.554.963 werken. en fruitmarkt. 36.230.763 12.076.921 2.786.982 393.812 per maand, week, etmaal. De in zee geloosde hoeveelheden water bedroegen in: October13.260.171 m3 November11.415.629 December. m Totaal dat is gemiddeld of of Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 16.233.750 m3, welke in genoemd tijdvak kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan was voor rekening van Delfland 452.500 m3 en de rest of 15.781.250 m3 voor rekening van de Gemeente. Gedurende deze periode werd de natuurlijke loozing verhin derd wegens hoogen zeestand bij 44, wegens lagen boezemstand bij 23 en wegens opzetten van het binnenpand, ten einde ver zanding van het buitenkanaal te voorkomen bij 6 getijden. In totaal zijn in 1931 geloosd 162.053.463 m3. Evenals vorige jaren werden de gewone onderhoudswerken Onderhouds- het in orde houden van de kanaalboorden en boezem, van de werken, hoofden in zee, alsmede van de sluizen met toebehooren in eigen beheer uitgevoerd. 3. Havens. Met het maken van een haven ten behoeve van de te stichten Haven groente- groente- en fruitmarkt ten Z.O. van de Hoefkade en gelegen aan het Laakkanaal werd een aanvang gemaakt. Het haventje bij de landinrichting voor stadsvuil op het ter- Haventje laad- rein der voormalige Gasfabriek aan den Loosduinscheweg kwam inrichting gereed. stadsvuil. Het op diepte houden van de Visschershaven werd volgens Visschershaven. bestek no. 7, dienst 19301933 uitgevoerd door de N. V. Aanne- Baggerwerk. mersbedrijf voorheen Joh. Kraaijeveld te Sliedrecht. In dit jaar zijn in totaal gebaggerd 82.857 m3 en wel uit de geheele le binnen- en binnenvoorhaven met ingangen. Het baggermateriaal bestond uit één emmerbaggermolen, één sleepboot en twee onderlossers. Van het recht tot beschikbaarstelling wederzijds van het materiaal der betrokken aannemers is noch door het Rijk, noch door de Gemeente gebruik gemaakt. Door het Rijk werd dit jaar in de buitenhaven 62.671 m3 zand gezogen. Het gewone onderhoud der werken als ook dat van de dienst- Onderhouds- en gebouwen had in eigen beheer plaats. vernieuwings- Het jaarlijksche onderhoud van loopsteiger, remmingwerken werken. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 567