24 24 2e Binnenhaven. Onderhond. Onderhoud. Vernieuwings- werken. 5. Kaaimuren en beschoeiingen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Langs het Kanaal aan de Koninginnegracht tusschen het pontje en de brug bij de Laan Copes-van-Cattenburch werd de en dukdalven werd, als zijnde dit opgenomen in het baggerbe- stek, door den aannemer van het baggerwerk uitgevoerd. Dukdalve no. 1 aan de Z. O. zijde van de le binnenhaven werd als hinderlijk voor de scheepvaart opgeruimd. Uit den Z. W. berm 4 m I). P. langs den ingang van de binnenvoorhaven werd de betonplaat verwijderd en door een kleilaag van 0.50 m dikte vervangen, waarop bestrating werd aangebracht. Overigens bestonden de werkzaamheden uit het onderhoud der bestratingen, het vernieuwen van daarvoor in aanmerking komende gordingen der remmingwerken, glooiingen, dukdalven, het onderhoud van koolaschpaden, draadafrasteringen en sema phore, herstellen van gebroken kettingen der remmingwerken, het herzetten van verzakte gedeelten basaltglooiingen, het op ruimen van stuifzand, alsmede het met helm beplanten van daar voor in aanmerking komenden grond langs en nabij de haven. De doorgraving van de bestaande binnenhaven naar de nieuwe 2de binnenhaven en de in die doorgraving te maken keer sluis kwamen gereed. De 2de binnenhaven werd op 23 April van dit jaar officieel geopend. 4. Bruggen. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De brug Zusterstraat over de Loosduinschevaart werd in ver band met verzakking der landhoofden afgesloten voor het rij- verkeer. De werkzaamheden tot het wijzigen en verbreeden van de brug over de Oostsingelsgracht tusschen Heerengracht en Bezui- denhoutscheweg kwamen gereed. De definitieve plannen voor vernieuwing van de brug in de Laan van Meerdervoort over het Afvoerkanaal zijn gereed. Met het maken van 4 bruggen over het aan te leggen Laak- kanaal tusschen Hoefkade en de Loosduinschekade werd een aanvang gemaakt. De verbreeding van de brug over de Boschsloot in de Ko- ningskade kwam gereed. De voetbrug over de Schenkwetering naar het V.U.C. terrein kwam gereed. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 568