58 Wasscherijen. Hinderwet. Parken en plant soenen. Besmettelüke veeziekten. openbare heid. Bad- en Zweminrichting „De Regentes". Het aantal genomen baden bedroeg 292 303. De ontvangsten bedroegen f 108.520,93, de uitgaven f 108.387,22; batig saldo: f 133,71. Badhuis H. T. O. Het aantal genomen baden bedroeg 70 008. Badhuis van de Woningvereeniging van Trampersoneel voor Volkshuisvesting. Het aantal genomen baden bedroeg 12 339. Bij de Maatschappij „Zeebad Scheveningen" werden 109 841 buiten- en 2 359 binnenbaden genomen. Blijkens het verslag van de Coöperatieve Wasscherij U. A. sloot het boekjaar 1 Mei 193030 April 1931 met een batig saldo van f 5.873,37. Op 31 December 1931 hadden de plantsoenterreinen der Ge meente een totale oppervlakte van 496.86.94 ha, terwijl de opper vlakte van het Haagsche Bosch 106.00.00 ha bedraagt; per in woner was alzoo 13,41 m2 beschikbaar. Voor nadere gegevens betreffende de parken en plantsoenen wordt verwezen naar het verslag van den toestand en de exploi tatie der Gemeenteplan tsoenen (bijlage 15). Zorg voor de De totale hoeveelheid door den Reinigingsdienst verzameld rein- huisvuil bedroeg 391.392 m3, die van verzameld veeg- en markt- vuil 37.402 m3. De oppervlakte der straten en wegen in het reinigingsgebied bedroeg op 31 December 6.610.997 m2, de totale lengte van het rioolnet 551.854 m. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van den Reinigingsdienst (bijlage 16) en naar bladz. 20 e.v. van het verslag van den Dienst der Gemeentewerken (bijlage 24). Het aantal door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht behandelde aanvragen in verband met de Hinderwet bedroeg 359; verleend werden 269 vergunningen. Bijzonderheden hieromtrent treft men aan in het verslag van genoemden Dienst (bijlage 23). Vastgesteld werden een Verordening krachtens art. 4, le lid, sub 3 der Hinderwet, betreffende het oprichten, hebben of ge bruiken van slachterijen en andere inrichtingen (11 Mei) en Verordeningen tot wijziging van de Verordeningen krachtens art. 4, onder le en 2e van de Hinderwet (1 Juni). In 1931 werden 10 aangiften gedaan van mond- en klauw zeer, waartegen op last van den districts-veearts de vereischte maatregelen werden genomen. Voor de besmettelijke veeziekten, welke door den keuringsdienst van het Openbaar Slachthuis zijn waargenomen, wordt verwezen naar bladz. 7 van het verslag van dien Dienst (bijlage 11).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 56