24 26 FINANCIEEL OVERZICHT. Rekening van de Gemeentewerken over 1931. Omtrent de bedrijfsrekening van Gemeentewerken over 1931 valt het volgende op te merken: Voor het verrichten van verschillende onderhoudswerken (Ar tikel I der Baten) werd rond f 278.000,minder uitgegeven dan geraamd, hoofdzakelijk het gevolg zijnde van het uitvoeren van minder werk dan waarop bij het opmaken der begrooting kon worden gerekend. Van het onverwerkte bedrag zal een deel naar den dienst 1932 zijn over te brengen voor de voltooiing van in 1931 aangevangen, doch aan het einde van het jaar nog niet gereed gekomen werkzaamheden. Op Artikel II der Baten „Vergoeding voor het verrichten van overige werken” werd rond f 3.220.000,meer verantwoord dan geraamd. Op dit Artikel zijn verantwoord de ontvangsten uit hoofde van de uitvoering van nieuwe bouwkundige en waterbouw kundige werken, waartoe bij afzonderlijk Raadsbesluit werd besloten, benevens werkzaamheden aan of in de bezittingen der Gemeente en werkzaamheden ten behoeve der verschillende Ge meentebedrijven en -diensten, waarvan uiteraard de omvang vooraf niet valt te ramen. Tegenover de overschrijding der Schoonmaakwerkzaamheden (Artikel III der Baten) staat een ontvangstpost voor de Gemeente van ca. f 30.000,voor bijdrage in de pensioenkosten enz. De overschrijding van Artikel VIII der Lasten en Artikel VII der Baten houdt verband met den in 1930 getroffen maatregel om in den vervolge aan het eind van het jaar, in plaats van „maandelijks” de rekeningen bij de Gemeente in te zenden. Artikel VII der Lasten (Algemeene onkosten) werd met rond f 30.000,overschreden, voornamelijk het gevolg van meerdere uitgaven in verband met de Ongevallenwet, huur kantoorlokalen, vervoermiddelen enz. en de uitgaven ten gevolge van de in voering der Ziektewet, waarvoor geen gelden werden geraamd. Door uitbreiding vermeerderde het kapitaal met f 21.199,31 en verminderde door aflossing met f 60.730,96. Overigens geeft de Bedrijfsrekening geen aanleiding tot bij zondere opmerkingen. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 570