Byiage 25 VERSLAG van de N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) over het jaar 1931. Aan den Baad van Commissarissen der N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo). Af. H., Hierbij hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het bedrijf der N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) gedurende 1931, het elfde boekjaar der Vennootschap. In het afgeloopen jaar heeft de uitvoering der verschillende bouwwerken regelmatig voortgang kunnen vinden. De lande lijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven, welke in Februari 1931 ten einde liep, is na langdurige onder- handeling tusschen de vertegenwoordigers der werkgevers en werknemers verlengd tot Februari 1933. Verschillende wijzi gingen zijn aangebracht, o.a. is de vacantie voor de bouwvak arbeiders voor 1932 tot 4 dagen en voor 1933 tot 5 dagen verlengd. In 1931 nam de Habo wederom regelmatig deel aan alle door of met geldeljjken steun van de Gemeente uitgeschreven open bare en onderhandsche aanbestedingen, in totaal circa 163 stuks. Op deze wijze werden 35 opdrachten in concurrentie met particuliere aannemers verkregen. Daarnaast ontving zij enkele opdrachten voor spoedwerken, ingewikkelde verbouwingen en onderhoudswerken in regie. Door de Habo werd wederom het leggen van buizen en kabels ten behoeve van de vier Gemeentebedrijven uitgevoerd. In het vorige jaarverslag werd reeds melding gemaakt van de algemeene malaise, welke ook op het bouwbedrijf haar in vloed deed gelden. De concurrentiestrijd tusschen de aannemers nam in 1931 nog in scherpte toe. Was het in het eerste halfjaar mogelijk eenige groote en kleine opdrachten te krijgen, in het 1) De Raad van Commissarissen was als volgt samengesteld: F. N. V. Quant, Ir. P. Bakker Schut en Ir. T. J. Ott de Vries (Raad van Toezicht), W. Drees, I. W. de Broekert, W. Greve Jr., H. W. Bosch, W. Verschoor en L. Barnhard; secretaris: Mr. J. Kunst; directeur: Ir. J. K. Tromp,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 584