25 2 Ter toelichting van de Balans moge het volgende dienen: Beschikbare middelen. Hieronder is opgenomen het kassaldo, alsmede het saldo te goed bij den Postgirodienst. Ter toelichting van de Verlies- en Winstrekening kunnen wij nog het volgende opmerken: Algemeene onkosten. De algemeene onkosten hebben in 1931, met inbegrip van de betaalde bankrente, in totaal bedragen f 36.642,41. Afschrijving op hulpmaterieel enz. Onder dit hoofd is ge boekt een afschrijving op het magazijn, motorrijwielen, hulp materieel in het magazijn bouwbedrijf, alsmede de ten behoeve van het magazijn bestede loonen. Winst op werken. Hieronder zijn gebracht de bruto baten, welke uit de verschillende werken zijn verkregen. Voor zoover de werken geheel waren afgeloopen, werd de geheele winst of verlies ten bate of laste der Verlies- en Winst rekening gebracht. Voor de werken, welke nog in uitvoering zijn, is geen bedrag ten bate of ten laste dezer rekening gebracht. tweede halfjaar kon de Habo slechts bij eenige kleinere objecten de meest gunstige aanbieding doen. Door de opdrachten, welke nog in 1930 waren verkregen en die uit het eerste halfjaar, heerschte tot den herfst toe een flinke bedrijfsdrukte, daarna moest langzamerhand aan het grootste deel van het personeel ontslag worden gegeven en eindigde het jaar met slechts een klein aantal onderhanden werken. Zooals uit bijgaande Balans en Verlies- en Winstrekening blijkt, sluit het boekjaar zonder netto winst. Zulks is een gevolg van een der onderhanden groote werken, waarvan de uitvoering, ten gevolge van een samenloop van omstandigheden, een aan merkelijk verlies zal opleveren. Overeenkomstig de in vorige jaren steeds gevolgde gewoonte, om voor de werken, welke nog niet zijn opgeleverd of waarvan het eindresultaat nog niet geheel kan worden beoordeeld, geen bedrag ten bate of ten laste der Verlies- en Winstrekening te brengen, komt dit verlies thans nog niet tot uiting; echter achten wij het noodzakelijk om het saldo der Verlies- en Winst rekening geheel te bestemmen voor een „reserve voor werken in uitvoering”, ten einde het te verwachten verlies op dit werk, voor zoover mogelijk, te kunnen dekken. Zeer tot ons leedwezen zal Uw College daardoor niet in staat zijn aan de aandeelhouders voor te stellen een dividend over het gestorte kapitaal uit te keeren. VERSLAG N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 585