25 3 ’s-Gravenhage, 15 April 1932. N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo), J. K. TROMP, Directeur. Vorderingen en effecten. Hieronder vallen de vorderingen op de verschillende Gemeentediensten en -bedrijven, verder een waarborgsom en eenige effecten, deze laatste getaxeerd naar de beurskoers per 31 December. Onderhanden werken. Onder dit hoofd zijn geboekt de be dragen, welke ten behoeve der verschillende onderhanden bouw werken zijn besteed, onder aftrek van de termijnen hiertegen over ontvangen. Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair. Uit de winst van vorige boekjaren was het geheele kantoormeubilair op f 1, na afgeschreven. Enkele nieuwe aanschaffingen vonden plaats. Deze zijn echter alle op de algemeene onkosten afgeboekt. Verder is onder dit hoofd geboekt het hulpmaterieel, hetwelk zich in het magazijn en op verschillende werken bevindt, zoowel voor de afdeeling Bouwbedrijf als voor de afdeeling Buizen en Kabels. De waardeering is geschied naar de aanschaffings- kosten, waarop eene aanmerkelijke afschrijving. Ten slotte bevat dit hoofd een bedrag voor eenige bouwmate rialen zooals betonijzer enz., welke zijn ingekocht als magazijn- voorraad, om bij de uitvoering van kleine werken snel uit voor raad te kunnen ontleenen. Opstal pand Lulofsdwarsstraat. Hieronder zijn opgenomen de kosten van den opstal van het pand aan de Lulofsdwarsstraat, hetwelk als magazijn is ingericht. Het bedrag vertegenwoordigt de bestede kosten, onder aftrek van een afschrijving. Crediteuren enz. Hieronder zijn gebracht de diverse beta lingen nog te verrichten wegens afgeloopen werken, alsmede verschillende verschuldigde onkosten enz. Bankier. Het bedrag onder dit hoofd opgenomen, vertegen woordigt de bankschuld aan het einde van het boekjaar. Gedu rende een groot gedeelte van het jaar was de bankschuld hooger, door afloop der werken is deze echter belangrijk terug- geloopen. VERSLAG N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 586