59 HOOFDSTUK VIII. raad enz. Vereenigings- woningen. V olkshuisves- ting „Nuts- woningen”. verbetering der woningen van de arbei dende klasse. VOLKSHUISVESTING. Het totaal aantal woningen bedroeg op 31 December 118 487; Woningvoor- het verhoudingscijfer tusschen het aantal inwoners en het aantal woningen was op dien datum 3,79. In October stonden in de Gemeente 4150 woningen (3,55 pCt.) leeg. Behalve in de lage huurklassen waar bovendien de huurverhoogingen nog vrij talrijk waren was er in het verslagjaar een ruime woning markt. Door slooping vervielen 329, door verbouw 413 en door onbewoonbaarverklaring 136 woningen. Nadere gegevens omtrent een en ander zijn vermeld in het verslag van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht (bijlage 23). Op 31 December 1931 bedroeg het aantal door de Gemeente Gemeente- en in het belang der volkshuisvesting gebouwde en aangekochte woningen 7 511; dat der woningen gebouwd door toegelaten ver- eenigingen en stichtingen 6 284. Voor verdere gegevens hieromtrent wordt verwezen onder scheidenlijk naar het verslag van de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” (bijlage 18) en dat van den Dienst der Stadsontwik keling en Volkshuisvesting (bijlage 17). De Stichting „Contrêlewoningen” huisvestte op 31 December Contróle- 1931 554 personen, behoorende tot 85 gezinnen. Voor deze Stich- woningen, ting wordt verder verwezen naar haar verslag (bijlage 19). De N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goe- N.V. Mij. „Stede- deren „Stedelijk Belang” waarvan het verslag als bijlage 20 is lük Belang”, opgenomen bezat op 31 December 1931 219 woningen. Op het einde van 1931 bedroeg het aantal woningen der „Ver- Vereeniging tot eeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse” 614. In het verslagjaar werden 112 woningen aan de van-der- Duynstraat afgebroken. Het aantal veranderingen in de huur ders bedroeg 78 (12,70 pCt.; gemiddeld over 19041913 8.41 pCt.). Voor onderhoud der woningen werd uitgegeven f 43.831,35. De ontvangsten der Vereeniging bedroegen f 145.293,05, de uitgaven f 72.860,52; batig saldo: f 72.432,53. De Vereeniging telde 79 leden. De Vereeniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen” bezat Vereeniging v. op 31 December 1931 509 woningen, w. o. 6 winkelwoningen. Het aantal bewoners bedroeg op denzelfden datum 1696. De ont vangsten van de Vereeniging bedroegen f 4.488,15, de uitgaven f 5.990,78; nadeelig saldo: f 1.502,63. Ten behoeve van de uitvoering van het saneeringsplan Kei- Saneering Oud- zerstraat-West werd op 29 Juni door den Gemeenteraad tot ont- Scheveningen. eigening van perceelen besloten. Bij Raadsbesluit van 25 September werden 47 woningen, Onbewoonbaar- waarvan 39 in de binnenstad en 8 te Scheveningen, onbewoonbaar verklaring, verklaard.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 58