26 6 De gezamenlijke opbrengst van het vervoer per tram en bus op de stadslijnen nam af met f 164.000 of 2,4 Van de beide intercommunale lijnen heeft wederom de Leidsehe lijn meer geleden onder de slechte omstandigheden dan de Delftsche lijn. De teruggang van het vervoer, welke reeds in het tweede halfjaar van 1930 begonnen was, zette zich voort; dit is in de eerste plaats het gevolg van den voortdurend slechter worden den economischen toestand, waardoor niet alleen velen hun verkeer per tram of bus noodgedwongen beperkt hebben, doch ook de verkeersbehoefte zelve sterk is afgenomen. Deze terug gang heeft zich vooral in de laatste vier maanden van het jaar ernstig doen gevoelen. Bovendien heeft de gedurende vrijwel het geheele jaar, uit een tramoogpunt bezien, ongunstige weersgesteldheid een na- deeligen invloed op het vervoer uitgeoefend. Het droge voor jaar toch werd gevolgd door een totaal verregenden zomer, ter wijl het najaar en vooral de wintermaanden zich gekenmerkt hebben door langdurige droogte en abnormaal zacht weer. De eigenlijke exploitatiekosten (blz. 28 post 1 en 2) namen af met rond f 61.000; daarentegen stegen de op de exploitatie rekening verantwoorde overige lasten (post 3) met f 77.000, zoo- dat de totale exploitatie-uitgaven met f 16.000 of 0,3 vermeer derde. De voornaamste oorzaak van deze stijging is gelegen in het feit, dat de bijdrage van het personeel in de pensioenpremie wederom verminderd werd en wel met l'/z De bijdrage van het personeel werd daarmede teruggebracht tot 5 van het loon. De bijdrage van het bedrijf aan die premie moest met een zelfde bedrag verhoogd worden, wat het bedrijf op f 54.000 kwam te staan. De exploitatiekosten der tramlijnen zijn gedaald met f 6.000 of 0,1 die van de buslijnen zijn door uitbreiding van de diensten gestegen met f 22.000 of 5,9 De rijtuigkilometers van het trambedrijf zijn afgenomen met 43.269 km of 0,25 terwijl in het busbedrijf 541.020 bus-km of 26 meer werden afgelegd dan in het vorige jaar. Het exploitatie-overschot is tegenover het vorige jaar gedaald met f 186.000. Bovendien was voor rente, afschrijvingen, stor tingen in de vernieuwings- en reservefondsen, enz. over dit ver slagjaar f 29.000 meer benoodigd dan over 1930. De reeds geringe winst van f 49.000 van het vorige jaar is dientengevolge ver anderd in een verlies van f 166.000. De vooruitzichten voor het jaar 1932 zijn verre van gunstig. De teruggang van het vervoerde aantal reizigers bedroeg over de laatste vier maanden 10 over de laatste twee maanden zelfs 13 een teruggang die vrijwel overeenkomt met die welke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 591