26 7 Het volgende resumé geeft een overzicht van de voornaamste wijzigingen, die in den loop van het verslagjaar tot stand werden gebracht. WIJZIGINGS EN UITBREIDINGSWERKEN. WIJZIGIN GEN IN DE EXPLOITATIE VAN HET BEDRIJF. I. Technische wijzigingen in het tramwegnet. Ie. Lijn 1. Op de Groot Hertoginnelaan tusschen Waldeck Pyr- montkade en Laan van Meerdervoort zijn de sporen ver nieuwd in verband met de asfalteering. de tramondernemingen in de twee andere groote steden van ons land over die perioden hebben vertoond. De met ingang van 16 November 1931 ingevoerde tariefsverhooging van 10 cent per rit op 12’/2 cent resp. bij gebruikmaking van 5-, 10- of 20-ritten- kaarten van 11 cent per rit, heeft de door het verminderde ver voer veroorzaakte teruggang in ontvangsten wel niet geheel kunnen compenseeren, doch dezen toch beperkt tot slechts enkele procenten. Het nieuwe boekjaar zal wederom een belangrijke stijging van lasten meebrengen; zoo zal de dienst der leeningen stijgen met circa f 87.000, terwijl de ingevoerde benzinebelasting ons bedrijf op ruim f 80.000 per jaar zal komen te staan. In verband met deze ongunstige vooruitzichten zullen ver schillende bezuinigingsmaatregelen ingevoerd dienen te worden. RAAD VAN BEHEER EN DIRECTIE. In de samenstelling van den Raad van Beheer zijn de vol gende wijzigingen gekomen. Tot ons leedwezen trad de heer M. Joëls Jr., in verband met zijn bedanken als Lid van den Gemeenteraad uit ons College. In de Vergadering van Aandeelhouders van 22 Mei 1931 werd op voordracht van aandeelhouders A Prof. Ir. C. L. van der Bilt, lid van den Gemeenteraad, tot zijn opvolger benoemd. De heer Mr. J. A. de Wilde, die van de oprichting van onze Vennootschap af op voortreffelijke wijze het Voorzitterschap van ons College had vervuld, trad den 24 September 1931 wegens zijn bedanken als Wethouder en Lid van den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage uit ons College. In de daardoor ontstane vacature werd in de Vergadering van Aandeelhouders van 1 October 1931 voorzien door de benoe ming, overeenkomstig de voordracht van Aandeelhouders A, tot Lid en Voorzitter van ons College van den heer F. N. V. Quant, Wethouder van de gemeente ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 592