26 14 5. 6. IX. Deelneming in andere bedrijven. De resultaten van onze C.A.B.Z.H.A.M. Autobuslijnen den HaagDelft—Rotterdam zijn over 1931 bevredigend geweest, zoodat na voldoende afschrijving op het materieel en na afschrij ving van het restant van het bij de overname der aandeelen voor goodwill betaalde bedrag, op de in het vorige jaar door ons in deze ondernemingen geleden verliezen een bedrag van f 18.602 aan ons kon worden terugbetaald. Dit gunstige resultaat was grootendeels een gevolg van den zeer lagen benzineprijs. De benzinebelasting zal over 1932 een VI. Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaarden. De bijdrage van het personeel in de pensioenpremie werd met ingang van 1 Januari 1931 teruggebracht van 6’/2 op 5 van het loon. 3. 4. 1. 2. VII. Werken in uitvoering. Een aanvang is gemaakt met het omleggen van de sporen van lijn 11 tusschen Delftschelaan en brug achter het G. E. B.; met het aanleggen van de sporen ten behoeve verlenging lijn 6 naar Escamplaan, alsmede met het wijzigen van de sporen op het Rijswijkscheplein en Stationsplein H. IJ. S. M. VIII. Werken in voorbereiding. Wijziging lus eindpunt lijn 14 Zuiderparklaan; Vernieuwen sporen Haagsche Bosch tusschen Bezuiden- houtscheweg en Jozef Israëlslaan; Vernieuwen sporen lijn 8 op den Scheveningscheweg; Gedeeltelijk vernieuwen en wijzigen van de sporen van lijn 12 in den Nieboerweg in verband met profielswijziging; Vervanging rails N. P. 30 door N. P. 42 op lijn l2 tusschen de remise en de Maaldrift; Vernieuwen van sporen in de navolgende straten, in ver band met het asfalteeringsplan 1932: Weimarstraat tusschen Beeklaan en Valkenboschlaan Javastraat tusschen Nassauplein en Javabrug; Een gedeelte spoor op het Plein; Verankeren van sporen in de navolgende straten, waar vernieuwing niet noodig is, in verband met het asfaltee ringsplan 1932: Beeklaan en Edisonstraat Koningstraat tusschen Tullingstraat en Parallelweg; Lange Houtstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 599