60 Stratenplannen. Bouwverbod. Woningbouw. Tehuizen. Uitbreidings plannen. Bouw- en Wo ningtoezicht. Bouw- en Woon- verordening. De Gemeenteraad besloot tot vaststelling van de uitbreidings plannen „Petit St. Hubert” (gronden nabij den Waalsdorperweg) (19 Januari) en „Visschershaven” (29 Juni). Den 19den Januari besloot de Gemeenteraad tot wijziging van zijn besluiten van 3 Maart, 12 Mei en 13 October 1930, houdende vaststelling van bebouwingsverordeningen van de uitbreidings plannen ,,’s-Gravenhage-West”, „Binckhorst” en „Moerweg”. De navolgende stratenplannen werden door den Gemeente raad vastgesteld„Leyenburg” (16 Maart); gronden in uitbrei dingsplan „West”, stratenplan „Buitenrust” (30 Maart); gron den nabij de Hart-Nibbrigkade, stratenplan „Hart-Nibbrig” (11 Mei); „van Wjjck” (11 Mei); gronden in uitbreidingsplan „Kom- Loosduinen”, stratenplan „van-der-Goeslaan” (1 Juni); gronden in uitbreidingsplan „Leyenburg”, stratenplan „Hoogwerf” (24 Aug.). Bouwverbod werd gelegd, bij besluit van den Gemeenteraad van 29 Juni, op grond gelegen ten Z.W. van de Keizerstraat en bij besluit van 3 Augustus op grond gelegen in den Escamp- polder. In 1931 werden in den nieuwbouw voltooid 4 899 woningen, waarvan 4 371 gebouwd door particulieren, 228 door de Gemeente en 300 door toegelaten vereenigingen. De Gemeenteraad besloot op 14 April tot den bouw van 165 woningen aan de Wieringschestraat en op 14 December tot den bouw van 52 woningen c.a. te Loosduinen en 259 woningen c.a. te Seheveningen. Het aantal bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht in gekomen klachten over bouw- en onderhoudsgebreken bedroeg 1 318- Onderhandsche bemoeiing van den Dienst had plaats in 2 894 gevallen. Voor de verrichtingen van den Dienst wordt verder verwezen naar zijn verslag (bijlage 23). De volgende verordeningen werden door den Gemeenteraad vastgesteld, onderscheidenlijk op 16 November en 14 December: Verordening tot wijziging van de beroepsbepalingen van de Bouw- en Woonverordening en Verordening tot wijziging van art. 98 van de Bouw- en Woonverordening (gebruiksvergun ningen). 'Vereeniging voor Volkshuisvesting „Haagsch Tehuis voor Ongehuwderi’Het aantal bewoners van het Tehuis verminderde in 1931 eenigermate; het bedroeg gemiddeld ruim 376. Op 31 De cember waren er 158 personen (50 van het totaal aantal) langer dan V/2 jaar woonachtig. De ontvangsten van het Tehuis bedroegen f 206.800,94, de uitgaven f 224.997,57; nadeelig saldo: f 18.196,63. Vereeniging „Tehuis voor Onbehuisden”Het aantal intern opgenomen mannen bedroeg in 1931 260 met 31229 verpleeg-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 59