26 17 f 1.344.217,23 130.029,64 8e. Transporteeren f 28.428.287,16 12.286.171,44 6.103.657,30 2.155.546,73 850.219,36 1.503.547,39 4.054.898,07 4e. 5e. 6e. 7e. le. 2e. 3e. vragen omtrent mogelijke geschiktheid voor ander werk bij de Maatschappij. Dit advies is gevraagd, doch luidde, dat ook in een andere betrekking de betrokkene tengevolge van zijn zenuw gestel vermoedelijk niet zou voldoen, zoodat tot ontslag is over gegaan. Er zou trouwens, ook als het advies anders geluid had, geen plaats in een andere functie beschikbaar zijn geweest. BESCHOUWINGEN OVER DE BOEKHOUDING, DE BALANS EN DE VERLIES- EN WINSTREKENING. Onze boeken, magazijn-administratie en kas zijn gecontro leerd door onze Accountants, het Eerste Neder 1. Accountants kantoor Moret Starke, die van hun bevindingen in een verslag hebben melding gemaakt en de bij dit Jaarverslag gevoegde verklaring hebben afgegeven. De waarde der roerende- en onroerende goederen is vastge steld naar hun reproductiewaarde, verminderd met de wegens gebruik of slijtage noodig geachte bedragen. De waarde der effecten is berekend naar den beurskoers op 30 December 1931. Ter toelichting op de posten, voorkomende in de balans en in de verlies- en winstrekening, kan het volgende worden gezegd: De Balans omvat de navolgende rekeningen: Activa. T erreinen Gebouwen Baan, Bovenleiding, Kunstwerken, Abri's en Wachthuizen Rollend Materieel Rollend Materieel Intercommunale lijnen Autobussen Magazijnvoorraad, Materieel, Werktuigen, Gereedschappen, Kleeding en Meubilair Deze post omvat de waarde van alle materialen en voorwerpen van dagelijksch gebruik, aanwezig in de magazijnen en werkplaatsen. Werken in uitvoering Van dit bedrag is circa f 116.000,uitge geven ten behoeve van aanleg en wijziging van sporen, terwijl ongeveer f 14.000,is betaald voor het afsluitbaar maken van balcons van de stadsmotorwagens No. 151 t/m 168, alsmede voor het vernieuwen van onderstellen van een twaalftal aanhang wagens. 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 602