61 HOOFDSTUK IX. WATERSTAAT. HOOFDSTUK X. VERKEER. Omtrent de onderwerpen, volgens het model van dit verslag eventueel hier ter plaatse te behandelen, valt niets te vermelden. De oppervlakte der wegen in beheer bij den Dienst der Ge- Wegen, meentewerken bedroeg op 31 December 7 413157 m2, die der wandel- en ruiterpaden, in beheer bij de Gemeenteplantsoenen, 174.736 m2. Gegevens betreffende den aard dezer wegen en het onderhoud daarvan treft men aan in de verslagen van den Dienst der Ge meentewerken en van de Gemeenteplantsoenen (bijlagen 24 en 15). De straatverlichting bestond op 31 December uit 15 009 electrische lichtpunten en 49 gaslantaarns. Voor de verbreeding van de Lijnbaan werden verschillende perceelen onteigend tegen een schadeloosstelling in totaal van f 123.450,32. Ten behoeve van de verbreeding van de Groote-Marktstraat en van de Vleerstraat werd door den Gemeenteraad onderschei denlijk op 2 Maart en 27 April besloten onteigening van per- eeelen aan te vragen. De Gemeenteraad besloot tot: het afkoopen van den tol aan den Ley weg (5 Jan.); den aanleg van een parkeerterrein voor automobielen c.a. aan den Strandweg (2 Febr.) dagen, dat der vrouwen 47 met 3 341 verpleegdagen en dat der kinderen 45 met 3 239 verpleegdagen. In 1931 werden aangevraagd 46 vergunningen tot het be- Woonwagens wonen van woonwagens en 10 tot het bewmnen van woonschepen, en -schepen. Onder deze aantallen zijn onderscheidenlijk begrepen 22 en 3 aanvragen van personen, die niet eerder in het bezit van een vergunning zijn geweest. Van de aanvragen werd (en) 1 gewei gerd, 3 voorwaardelijk toegestaan en waren 7 op het einde van het jaar nog in behandeling. Op 31 December 1931 waren 88 vergunningen voor woonwa gens en 31 voor woonschepen van kracht, terwijl op dien datum 73 woonwagens en 21 woonschepen stand- of ligplaats in de Gemeente hadden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 60