26 Eerste Nederlandsche Accountantskantoor van 1883. ’s-GRAVENHAGE, 30 Maart 1932. Aan den Raad van Beheer van de N. V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij, ’s-Gravenhage. MORET STARKE. ’S-GRAVENHAGE, Jan Tan Nassaustraat 3, Telefoon 112060 en 112061. ROTTERDAM, Manritsweg 11, Telefoon 50947 en 51947. Hoogachtend, Eerste Neder]. Aeeountants-Kantoor van 1888 MORET STARKE. J. MORET Sr. Mijne Hoeren, Hierbij hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij de boek houding Uwer Maatschappij over het boekjaar 1931 aan de hand van bescheiden regelmatig hebben gecontroleerd en accoord bevonden. De door ons mede-onderteekende Balans per 31 December 1931 en Verlies- en Winstrekening over 1931, sluitende met een verliessaldo van f 166.020,43, zijn in aansluiting met de boeken, terwijl wij de juistheid der verschillende posten hebben nage gaan, en in het bijzonder, dat deze zijn vastgesteld overeenkom stig, de bepalingen der statuten Uwer Maatschappij en der Overeenkomst, gesloten 28 December 1926 tusschen de Gemeente ’s-Gravenhage en de N. V. „Haagsche Tramweg Maatschappij”. Wij kunnen dan ook verklaren dat naar onze overtuiging, gegrond op ons onderzoek en de ons daarbij verstrekte gegevens en inlichtingen, de door ons mede-onderteekende Balans per 31 December 1931 en Verlies- en Winstrekening over 1931 een betrouwbaar beeld geven van den toestand Uwer Maatschappij op dien datum en van de in het boekjaar 1931 verkregen resul taten. J. MORET Sb. J. F. STARKE Medewerker: Mr. J. MORET Ja. Dr. J. MOSER. Procuratiehouders 3. B. ’t HART. H. MAAS. B. ZEGWAART. Leden N.I.V.A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 611