62 Tramwegen. van L Autobus diensten. wijziging van het Rijswijkscheplein, Stationsplein en den Stationsweg (2 Febr.); profielsw'ijziging van de Rijnstraat (2 Febr.); liet bijdragen in de kosten van vernieuwing van de Geest brug te Rijswijk (13 Juli); vaststelling van het asphalteeringsprogramma voor 1932 en profielsw'ijziging van verschillende straten (14 Sept.). Eenige omleggingen van tramlijnen der A.V. Gemengd Be drijf Haagsche Tramweg-Maatschappij hadden plaats, o.a. de omlegging langs den Koekamp van de lijnen, die de Korte Poten volgden. Het aantal door genoemd Bedrijf vervoerde passagiers (excl. abonné’s) op de stadstramlijnen bedroeg 57 285 039, op de inter communale tramlijnen 7 854 368. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg onderscheidenlijk f 5.928.162,05 en f 1.166.591,30s. Het stadstramtarief werd met ingang van 16 November ver hoogd van 10 tot 12 ets. per rit. Het aantal motorwagens bedroeg 285, dat der aanhangwagens 276. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag der N.V. (bijlage 26). Bij Raadsbesluit van 16 Februari werden Burgemeester en Wethouders gemachtigd tot het medeonderteekenen namens de Gemeente van een overeenkomst nopens den overgang van in de Rijnstraat liggende sporen enz. Het aantal vervoerde personen op de lijn Scheveningen ’s-GravenhageLeidenKatwjjk/Noordwijk der N.V. Noord- Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij bedroeg (abonné’s niet medegerekend) 9 698 000, het aantal goederenzendingen in recht- streeksch verkeer met de Neder landsche Spoorwegen 26 987. De opbrengst van het reizigersvervoer (abonné’s medegerekend) be droeg f 1.521.000,—, die van het goederenvervoer f 20.000,De opbrengst per dagkilometer was f 103,48. In 1931 werden door de N.V. Westlandsche Stoomtramweg- Maatschappij op de stoomtramlijnen 33 404 reizigers le klasse en 391796 reizigers 2e klasse, in totaal 425 200 personen ver voerd. Het aantal vervoerde kg goederen bedroeg 248 968 378. De opbrengst van het personenvervoer bedroeg op de stoomtram lijnen f 73.387,23®. Het aantal locomotieven was 18, dat der rijtuigen 22. De winst- en verliesrekening vermeldt een batig saldo f 67.899,92®. Het aantal vervoerde passagiers (excl. abonné’s) op de stads autobuslijnen van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg- Maatschappij bedroeg 6 107 417, de totale opbrengst van het ver voer f 645.432,82. Evenals het stadstramtarief werd het tarief op de stadsautobuslijnen met ingang van 16 November verhoogd tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 61