29. 30. 35. 36. van ALPHABETISCH REGISTER. 45. 46. 39. 40. 43. 44. 47. 48. 41. 42. 31. 32. 33. 34. 37. 38. 49. 50. BIJLAGEN. (Tweede gedeelte.) 27. 28. Verslag betreffende den Gemeentelijken Telephoondienst. omtrent den Gemeentelijken Dienst van Haven en Marktwezen. van den toestand en de exploitatie van het Ge meentelijk Gasbedrijf. Uittreksel van het verslag der N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie (Hamag). Verslag betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, van de Gemeentelijke Hypotheekbank. den staat der Gemeentebank van Leening. toestand van de Gemeentelijke Arbeids beurs. betreffende het Gemeentelijk Bureau voor Be roepskeuze. den Gemeentelijken Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon. de Gemeenteziekenhuizen. den Gemeentelijken Geneeskundigen en Ge zondheidsdienst. de Gemeenteapotheek. Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg. het Lager Onderwijs. der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. van het Voortgezet Onderwijs. de Commissie van Toezicht op de Visscherij- school en de Zeevaartschool te Sche veilingen, het Archief der Gemeente. den Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen. betreffende den Koninklijken Schouwburg. van de Stichting „Haagsche Sport- en Speelter reinen”. Vereeniging „Zuidersportpark”. Schoonheidscommissie. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 622