By lage 27 VERSLAG betreffende den Telephoondienst der gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 1931. f 75 87,— 108- 132,- 162,— 192,- In de Raadsvergadering van 7 September 1931 werden tot Beheer, leden der Commissie van Bijstand in het beheer van den Ge meentelijken Telephoondienst herbenoemd de heeren: Prof. Ir. C. L. van der Bilt, J. K. W. F. van Bommel en L. F. Guit en werd benoemd de heer W. C. Luberti. Als voorzitter trad op de Wethouder van Financiën en der Gemeentebedrijven, Mr. J. A. de Wilde, die na zijn aftreden als lid van den Gemeenteraad werd op gevolgd door den Wethouder der Gemeentebedrijven, den heer F. N. V. Quant. In zijne vergadering van 16 Maart 1931 besloot de Gemeente- Telephoon- voorwaarden. raad met ingang van 1 Juli 1931 wederom tot een belangrijke tariefsverlaging, waarbij de abonnementen als volgt werden in gedeeld: Klasse I maximum 100 oproepen per maand II 150 III 250 IV 400 V 600 VI 850 Voorts werd bepaald, dat het abonnement voortaan uitslui tend per kwartaal verschuldigd zou zijn. Aan art. 40 werd de bepaling toegevoegd, dat het reserveeren van een telefoonnummer, onder goedkeuring van den Directeur, met een minimum van f 2,per maand f 2,zou bedragen. Het aantal radio-aansluitingen nam in het verslagjaar toe Radio- met 589 en bedroeg op 31 December 1931 met inbegrip van 31 distributie, dienstaansluitingen6102. De ontwikkeling van deze afdeeling van het bedrijf was derhalve ook in 1931 alleszins bevredigend. Reeds in de maand April van het verslagjaar hadden alle aan geslotenen de beschikking over een schakelaar voor programma- keuze ontvangen. ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 624