27 4 Personeel. Ambtenaren: 239 248 Directie Technische Dienst Administratie Algemeene Dienst December 1931. 2 128 81 37 2 125 77 35 De in het verslag over 1930 vermelde overeenkomst, gesloten met de British Broadcasting Corporation, bleef tot het einde van 1931 van kracht. De Vereeniging van Leiders van Gemeentelijke Radiodistributiebedrijven (V.L.G.R.) onderhandelde met Ir. A. Dubois te Hilversum, die door een aantal buitenlandsche om- roepinstituten ter zake als vertegenwoordiger was aangewezen, over het sluiten van de collectieve overeenkomst, in het vorige verslagjaar genoemd. Deze onderhandelingen hebben er toe ge leid, dat door ondergeteekende met Ir. Dubois een overeenkomst werd gesloten, welke vanaf 1 Januari 1932 vergunde de uitzen dingen van België, Denemarken, Duitschland, Engeland, Hon garije, Oostenrijk, Polen en Zweden te distribueeren. Deze over eenkomst verplichtte tot betaling van 3 Zwitsersche goudfrancs per jaar en per aangeslotene. Ook in 1931 vonden locale uitzendingen van gramofoonplaten en vanuit restaurants veelvuldig plaats. Met waardeering moet ook ditmaal melding gemaakt worden van de vele bemoeiingen ter zake van de Haagsche Telefoon Radio vereeniging (H.T.R.V.) Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Gemeente lijke Radiodistributie bood de H.T.R.V. op 31 October 1931 een zeer geslaagde feestuitzending aan in Hotel Rauch. Medewer king werd o.a. verleend door een uit werkelooze musici bestaand orkest onder leiding van Henri Zeldenrust. De H.T.R.V. bood de Telephoon bij die gelegenheid een door haar secretaris, den heer Schmüll, sierlijk uitgevoerde oorkonde aan, een attentie welke ten zeerste op prijs werd gesteld. Onder leiding van ondergeteekende, in zijn qualiteit van voorzitter van de V.L.G.R., vond in het verslagjaar overleg plaats tusschen de omroepvereenigingen, den Bond van Exploi tanten van Radiocentrales, de V.L.G.R. en twee hoofdambte naren van P.T.T. in zake den draadomroep. Dit overleg leidde tot overeenstemming i.z. het ontvangen van de uitzendingen op 298 meter geheel over den draad. Verdere resultaten konden niet worden verkregen. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 31 1930.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 625