27 6 tief en de omvangrijke bemoeiingen van den Adj.-Directeur en den steun, door alle bij de wijziging betrokken ambtenaren en werklieden verleend, practisch zonder moeilijkheden voor het publiek tot stand- In alle bureaux werden in den aanvang van het verslagjaar de nog noodige schakelaars voor de keuze van verschillende radioprogramma’s gemonteerd. Voorts werd in alle bureaux een aanvang gemaakt met het installeeren van de inrichtingen ten behoeve van het in 1932 in dienst te stellen interlocale snelver keer tusschen de groote steden. Bureau Hofstraat I. De toeneming van het verkeer noopte tot belangrijke uitbreiding van het aantal verbindingslijnen met de andere bureaux. Ten einde een grootere groepbelasting te kunnen dragen, werden eenige sehakelaargroepen met schakelaars van grootere contact-capaciteit uitgerust. Tevens werden organen geïnstal leerd, verband houdende met een nummeruitbreiding in den satelliet Jan-v.-d.-Heijdenstraat. Bureau Hofstraat II. Een uitbreiding met 400 lijnen kwam gereed, alsmede van een groep van 100 lijnen, bestemd voor zeer zwaar verkeer, dat door groote instellingen op deze, uitsluitend voor éénrichtingsverkeer bestemde lijnen, wordt afgewikkeld. Satelliet Jan-v.-d.-Heijdenstraat. Wederom vond een uitbrei ding met 400 lijnen en toebehooren plaats, waardoor de geïnstal leerde capaciteit op 2000 lijnen werd gebracht. Bureau Marnixstraat I. In dit bureau kwamen belangrijke uitbreidingen van de verbindingsverkeerorganen tot stand. Een aanvang werd gemaakt met het installeeren van de centrale organen voor een zgn. verwijzingsdienst voor vrije lijnen. Bureau Marnixstraat II. De in het jaar 1930 aangevangen in- stallatie-uitbreiding met 2000 lijnen kwam gereed. Dit was mede het geval met de inrichtingen voor het verkeer met den nieuwen satelliet Loosduinen. Satelliet Fuchsiastraat. De in het vorige jaar aangevangen installatie-uitbreiding kwam gereed, zoodat de geïnstalleerde capaciteit thans 2000 lijnen bedraagt. Satelliet Ulrumstraat. De installatie van deze satelliet-inrich- ting werd op 5 Januari zonder moeilijkheden in gebruik ge nomen. Bureau Kerklaan. In dit bureau kwamen twee uitbreidingen met resp. 520 en 1000 lijnen gereed. Een en ander ging gepaard met een uitbreiding van de inrichtingen voor het verbindings- verkeer met de andere centraal-bureaux. Bureau Koningin-Sophiestraat I. Op 5 Januari werden de VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 627