27 7 Overzicht van het kabelnet: Kabelnet. 5822 64729 10745 48162 Hofstraat Jan-v.-d.-Heijdenstraat Marnixstraat Fuchsiastraat ülrumstraat Kerklaan Koningin-Sophiestraat Bisschopstraat Voorburg 12853 2071 13287 2419 453 7304 6388 1923 1464 1996 530 3063 508 249 1531 1628 653 587 1250 651 539 448 160 322 1233 743 476 16099 3252 16889 3375 862 9157 9249 3319 2527 nieuw geïnstalleerde districtskiezers in gebruik genomen. De schakelingen voldeden geheel aan de gestelde eischen. In ver band met uitbreidingen van de satellietinrichtingen Voorburg en Bisschopstraat werd het aantal verbindingsorganen belang rijk vermeerderd. Bureau Koningin-Sophiestraat II. De installatie van 1000 lijnen werd in het verslagjaar in gebruik genomen. Satelliet Bisschopstraat. Een uitbreiding met 400 lijnen werd in het verslagjaar voltooid en met een volgende uitbreiding met 600 lijnen werd een aanvang gemaakt. Door deze uitbreidingen zal de capaciteit van de satelliet-inrichting 2000 lijnen bedragen. Satelliet Voorburg. Een aanvang werd gemaakt met een in- stallatie-uitbreiding, omvattende 800 lijnen, waardoor de satel- liet-capaciteit eveneens op 2000 lijnen gebracht wordt. Behalve alle installatie-werken in de centraal-bureaux werden Installatie- door deze afdeeling 8 zgn. kleinautomaten voor groote instel- afdeeling. lingen geïnstalleerd, benevens 6 bijzondere installaties voor handbediening. Voorts was deze afdeeling belast met de wijzi gingen en uitbreidingen der licht- en krachtinstallaties en met de montage van de verlichting voor eenige torenuurwerken. De in 1930 aangevangen reorganisatie bleek in het verslagjaar Werkplaatsen, geheel aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Belangrijke vereenvoudigingen der werkmethoden o.a. door betere hulp middelen, konden ingevoerd worden. Plannen voor een vol tooiing der aangevangen reorganisatie werden uitgewerkt. Ver schillende nieuwe machines werden aangeschaft en besteld. Eerst na het gereedkomen der gebouwuitbreiding zal de werk- plaats-organisatie volledig tot haar recht kunnen komen. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. Totaal. Reserve. Kabelnet van het Centraal-Bureau Aantal dubbeldraden op 31 December 1931. Bezet. Onbezet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 628