63 12’/2 cts. per rit. Het autopark bestond uit 67 autobussen. Nadere gegevens treft men aan in het verslag van de N.V., dat als bijlage 26 aan dit verslag is toegevoegd. Op de autobuslijnen der N.V. Westlandsche Stoomtramweg- Maatschappij werden 1918 644 personen vervoerd. De opbrengst van het personenvervoer op deze lijnen bedroeg f 434.575,09. Het autopark bestond uit 26 autobussen. Het volgende staatje vermeldt het vervoer door vier van de vijf intercommunale autobusdiensten met vergunning tot het innemen van een standplaats binnen de Gemeente. December werd het Laakkanaal (verbin- Waterwegen, de Laakhaven met de Loosduinschevaart) voor de In het begin van ding van scheepvaart opengesteld. Op 31 December had goederenvervoer te water tusschen ’s-Gravenhage en andere gemeenten plaats door 23 te ’s-Gra venhage en 17 elders gevestigde bootondernemingen. Op 23 April werd de 2e binnenhaven te Scheveningen door Havenbedrijf. H. M. de Koningin officieel geopend, nadat van 31 Januari af reeds gelegenheid was gegeven in die haven ligplaats te nemen. Het verbindingskanaal tusschen de le en 2e binnenhaven kwam gereed. Voor nadere gegevens omtrent de havens wordt verwezen naar het verslag van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen (bijlage 28) en van den Dienst der Gemeentewerken (bijlage 24, bladz. 23 e.v.). De verbreeding van de brug over de Oostsingelsgracht tus- Bruggen, schen Heerengraeht en Bezuidenhoutseheweg kwam gereed, evenals die van de brug over de Boschsloot in de Koningskade. Verdere gegevens omtrent de bruggen treft men aan in het verslag van den Dienst der Gemeentewerken (bijlage 24, bladz. 24). In de Raadsvergadering van 13 Juli 1931 werd aangenomen Vliegveld, een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst tusschen de gemeenten Rotterdam en ’s-Gravenhage voor de gemeen schappelijke exploitatie van een vliegveld en werden Burge meester en 'Wethouders gemachtigd de noodige stappen te doen tot spoed-onteigening van de benoodigde gronden. In zijn ver- L ij n e n. 25.232,50 Aantal vervoerde passagiers. 1 569 351 156 266 517 556 59 010 Opbrengst van het vervoer. f 312.666,40 44.927,27® 196.542,11 n A. 's-Gravenhage—’s-GravenzandeNaaldwijk Hoek van Holland G. ’s-Gravenhage Wateringen Scheveningen—Rotterdam Noord wijk aan Zee’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 62