I 27 27 18 19 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. E K E NI N G. 1931. 1931. Begroot Begroot Art.. BATEN. 1930. 1930. LASTEN. Werkelijk. I. f f 8.241,21 f f II. 100.666,09 106.000,— 106.000,— 98.873,87 n r n r> III. 39.803,28 150.188,81 160.000,— 160.000,— 33.000,— 273.328,85 48.711,9 n n n III. IV. 374.653,53 206.112,21 n n IV. 101.596,— 80.000,— 101.093,5 n n n V. 238.903,50 232.616,— 34.299,49 32.542,— 37.159,31 35.413,77 35.642,—i 31.542,—L 31.966,44 n XIII. f 4.133.342,10 f 4.254.892,— f 4.259.792,—If 4.152.406,5® 1.745,55 1.800,— 1000,— 2.333,051, If 3.499.868,53 f 3.558.792,— if 3.499.768,36 f 3.553.892,— 3.553.892,— 652.537,97 701.000,—|f 701.000,— f 633.573,74 f Voordeeli g saldo f 33.000,—I I' n r> n n Oorspron- kelijk. Oorspron kelijk. n n Gezien: De Directeur, H. W. Snijders. n n n 1.076.269,31 n n r> Tl n n n w n n r> n n n n r> n r> XI. i XII. Totaal der baten Totaal der lasten f 4.133.342,10 f 4.254.892,— 3.499.768,36 511.886,52| 821.298,771 3.246,76 67.114,24 372.593,34 47.000,— 389.000,— f 4.152.406,50 3.499.868,53 ■Art.. Werkelijk V. VI. VII. 56.855,89 391.958,04 999.471,15 567.196,07 953.041,88 4.427,78 235.000,— L 80.000,—L 11.897,55 92.595,25 564.000,— 936.042,51 2.500,— 239.000,— 807,49 f 4.259.792,— n 3.558.792,— 239.000,— 807,49 15.000,— 89.000,-1 56.900,— 392.000,-1 1.041.900,-1 567.200,— 953.042,51 4.500,— VI. VIL 15.000,— 89.000,— Na wijziging I bij besluit van den Gemeenteraad. IX. X. 235.000,—' I. BEDRIJF^ f 3.478.497,-jf 3.770.350,-!f 3.770.350,- f 3.652.229,^ Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. 9.873,6BVIII. 97.226,21 n 1.077.000,— n n I. II. 1 37.442, Kosten van bediening. Kosten van den storin gendienst enz. Kosten van werken voor derden Kosten van den tele- phoongids Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente Onvoorziene uitgaven Uitgaven van de Ge meentelijke Tijdaan wijzing Uitkeering aan de Ge meente v.h. batig sal do der Tijdaanwijzing Na wijziging I bjj besluit van den Gemeenteraad. Opbrengst van abonne- mentenI Opbrengst van gesprek ken in publieke spreekgelegenheden I Opbrengst van werken voor derden i Opbrengst van den tele- phoongidsI Rente van kasgeld, dis- conto enzj„ Bijzondere inkomsten Inkomsten van de Ge- I meentelijke Tjjdaan- wijzing

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 639