64 HOOFDSTUK XI. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. V reemdelingen- verkeer. Tuinbouw, handel en nijverheid ondervonden in meer of minder sterke mate den invloed van de ongunstige economische omstandigheden. Voor gegevens omtrent den handel en de ver schillende takken van nijverheid wordt verwezen naar het ver slag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gra- venhage. gadering van 3 Augustus keurde de Raad een voorstel tot vast stelling van de statuten der voor de exploitatie op te richten naamlooze vennootschap goed. Mededeelingen omtrent de voorbereidingen voor den aanleg van het vliegveld treft men aan op bladz. 21 van het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, dat als bijlage 17 aan dit verslag is toegevoegd. Telefonie; radio. Het aantal aansluitingen bij den Gemeentelijken Telephoon- dienst bedroeg op 31 December 31 969 met in totaal 44 406 toestel len, dat der radio-aansluitingen 6 102, waarvan 381 afzonderlijke en 5 721 door middel van telefoonaansluitingen. Het aantal publieke telefoonstations was op genoemden da tum 254 en dat der aansluitingen voor tijdaanwijzing behalve die voor 68 straatuurwerken 153. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van den Gemeentelijken Telephoondienst (bijlage 27). Op 31 December bedroeg het ledental der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te ’s-Gravenhage, Scheveningen en Omstreken 452. Het aantal verstrekte monde linge inlichtingen was 4 035. Evenals in het vorige jaar werd in binnen- en buitenland een groot aantal gidsen verspreid. Een plattegrond van het centrum van ’s-Gravenhage, met opgave van de bezienswaardigheden, werd in 4 talen uitgegeven. Het aantal personen, dat in de hotels te ’s-Gravenhage en Scheveningen vertoefd heeft, bedroeg 85138. Hiervan waren herkomstig uit: Nederland 50 225, Oost-Indië 262, België 2 786, Denemarken 359, Duitschland 13 486, Frankrijk 2 572, Groot - Britannië en Ierland 4 948, Hongarije 379, Italië 535, Noor wegen 131, Oostenrijk 1 090, Polen 410, Rusland 216, Spanje 132, Tsjecho-Slowakije 425, Zweden 354, Zwitserland 956, overige landen van Europa 515, Azië 337, Afrika 63, Amerika 4 911, Australië 8; 38 personen bezaten geen nationaliteit. De ontvangsten der Vereeniging hebben bedragen f 21.794,30, de uitgaven f 21.305,85; batig saldo: f 488,45.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 63