65 ha 6,— 640,67 246,25.10 veilingen. en 192,40.80 ha 53,84.30 95,— 488,73 17,90 7,04 26,— 5 150 810 kroppen, 5 560 817 stuks, 3 248 341 kg, 2 018136 stuks, 1 053 648 kg, 3 062 530 struiken. „Coöperatieve Groentenveiling Loosduinen en omstreken”. Het ledental was op 31 December 1931 171. Gedurende het jaar 1931 werden 239 veilingen gehouden; de omzet bedroeg f 2.383.093,84. Dank zij den gunstigen toestand in de eerste helft van het jaar bleef de omzet slechts f 30.882,94 beneden dien in 1930. De Duitsche bankcrisis in Juli en de opheffing van den gouden standaard in Engeland in September hadden een zeer ongunstigen invloed op den export en drukten de prijzen der producten steeds meer. totaal bosch Omtrent de groentenveilingen kan het volgende worden Groenten- medegedeeld. Vereeniging „De Loosduinsche Groentenveiling”. Het ledental der Vereeniging bedroeg op 31 December 1931 171. Gedurende het jaar 1931 werden 239 veilingen gehouden, waarop werd om gezet voor een bedrag van f 2.636.166,57 of f 78.673,76 meer dan het vorige jaar. Het jaar zette goed in; tot half Juli was de toestand zelfs gunstig te noemen. Door de Duitsche bankcrisis in die maand en de daling van het Engelsche pond in September werd de export zwaar getroffen; van het veilingsterrein ver trokken in 1931 dan ook 552 wagons minder dan in 1930. Aangevoerd werden o.m.: sla komkommers tomaten bloemkool spinazie andijvie 45,60 ha 1534,45.47 De uitgestrektheid der beteelde gronden in de Gemeente be- Beteelde droeg in December 1931: gronden, bouwland blijvend grasland (wei- en hooiland) tuinen, waarvan de opbrengst hoofd zakelijk dient voor eigen gebruik warmoezerijen voor den handel oppervlakte voor de teelt van tuin- bouwzaden oppervlakte voor de ooftteelt voor den handel boomkweekerjjen bloemkweekerijen totaal tuingrond opgaand loofhout dennenbosschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 64