27 27 31 30 20,64 I VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. emeentelüke Tijdaanwijzing. 1931. Begroot: Art.. BATEN. 1930. 1930. LASTEN. rt.. Werkelijk. Werkeiyk.i 3.685,62 f 3.700,— f Memorie f f 6.667,25 f 6.700,— f 7.000,— f 7.199,99 4.406,62 II. 4.450,— 4.050,— Onderhoudskosten II. 12.877,05 24.581,14 Algemeene onkosten 25.842,— 25.842,— III. 25.305,38 4.448,21 4.475,65 III. Renten n IV. n n 3.001,10 Memorie 4.600,— 4.608,95 7.085,72 7.105,71 Afschrijvingen n V. n IV. Memorie Oninbare posten Memorie VI. i n n n n Bijzondere inkomsten V. de 50, - Memorie aan VIL 45,- 2.910,55 2.990,— n r n 20,64 Onvoorziene uitgaven f 34.299,49 VIII. n f 32.542,— f 37.442,— f 37.159,32 f 35.413,77 j f 35.642,— Totaal der baten f 34.299,49 f 32.542,— f 37.159,32 I a Totaal der lasten Voordeelig saldo f 2.333,05 f 1.000,— f 1.745,55 1 1.800,— f 1- Opbrengst van werken voor derden Vergoeding van kosten der openbare tijdaan wijzing Oorspron kelijk. Kosten van werken voor derden Uitkeeringen Gemeente Oorspron kelijk. 3.590,— i f 37.442,— 1931, Be groot: !Na wijziging bij besluit van den Gemeente raad. I. Opbrengst van abonne menten 11.900,— 12.900,— 4.675,65 Na wijziging bij besluit I van den Gemeente- I raad. III. Bedrjjfsrekening de' 13.023,67 4.617.60 5.538.60 7.305,71 31.542,— f 31.966,44 f 31.542,— 35.642,— 31.966,44 3.269,50 i Rente van kasgeld, dis conto enz 35.413,77 j 2.592,83 2.924,24 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 650