66 Markten. Land- en tuin- bouwvereeni- gingen. Marktverorde- ning. Coöperatieve verbruiksver- eenigingen. Verkocht werden o.m.: sla komkommers tomaten bloemkool spinazie andijvie (Kruidenierswaren en boter) (Huishoudelijke artikelen) (Sigaren en tabak) (Manufacturen) (Wijnen enz.) (Kantoorboekhandel) f 27.413,90 28.843,60 3.075,20 1.254,— 36,90 624,— f 1.574.199,19 95.607,37 26.763,74 72.808,85 203.638,50 63.500,07 4 724 264 kroppen, 5 046404 stuks, 3 298 352 kg, 1 846 437 stuks, 614 158 kg, 2 025 501 struiken. Op het terrein werden 1924 w'agons verladen. Het ledental van de Afdeéling ’s-Gravenhage der Holland- sche Maatschappij van Landbouw daalde tot 109. Gedurende het jaar werden 3 ledenvergaderingen gehouden, terwijl 1 excursie plaats vond. ,,’s-Gravenhaagsche Tuinbouw-Vereeniging”, Afdeeling van de Kon. N ederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plant kunde. Het ledental bedroeg op 31 December 1931 264. De tuin- bouwwintercursus 1930/1931 telde aan het einde van den cursus 71 leerlingen; 28 leerlingen behaalden het diploma. Verder wer den nog cursussen gegeven in aanleg en onderhoud van tuinen, materiaalkennis, kennis van houtige gewassen, boekhouden en bedrij f scontróle. De kas sloot met een batig saldo van f 145,70. De opbrengst van de marktgelden bedroeg voor de algemeene markt algemeene groente- en fruitmarkt bloemmarkten zeevischmarkten riviervischmarkt brandstoffenmarkt Voor nadere gegevens omtrent de verschillende markten wordt verwezen naar bladz. 13 e.v. van het verslag van den Dienst van Haven- en Marktwezen (bijlage 28). De Gemeenteraad stelde op 15 Juni een Verordening tot wijzi ging van de Marktverordening vast. Coöp. W inkelvereeniging „Eigen Hulp" U.A. Op 30 September 1931 (einde van het boekjaar) telde de Vereeniging 7 529 leden. In het boekjaar 1930f31 is voor een bedrag van f 2.036-517,72 aan goederen omgezet; de netto-winst bedroeg f 165.654,58s. Aan de leden is 6J4 pCt. dividend uitgekeerd. De ontvangsten in de verschillende winkels bedroegen over het boekjaar 1930f31: Afd. A. B. C. D. E. F.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 65