28 6 Afzet haring. Buitenhaven. Baggerwerk. Ongevallen. 18 Februari. 2 October. De ijzeren damwand, in de le binnenhaven ge plaatst voor het in aanbouw zijnde verbindings- kanaal, brak door; als gevolg daarvan werden dat kanaal en de 2e binnenhaven ontijdig met water gevuld. De motorschokker UK 53 raakte voor de buiten haven onklaar, verdaagde op den dam bezuiden het Afvoerkanaal en zonk daarna. De bemanning werd door de motorreddingboot „Zeemanskoop” gered. De motorschokker SCH 15 verdaagde aan den binnenkant van de Noordpier in de buitenhaven op de steenbestorting. Door havenpersoneel werd een anker uitgebracht, waarop het vaartuigje vlot kwam. 1 wegens motordefect, 1 door lekkage, 4 door schade aan de vleet en 1 door het binnensleepen van een Vlaardingschen motor logger. In Noord-Duitschland, Polen en België werd een beperkt afzetgebied voor haring gevonden. Gedurende het verslagjaar schommelde de diepte der buiten haven om de vastgestelde maximum diepte van 2.60 N. A. P. Ondiepten, die na peilingen werden vastgesteld, werden door den zandzuiger dadelijk opgeruimd. Groote verzandingen kwa men niet voor. Gedurende het geheele jaar was de groote zandzuiger „Blanka” van de firma K. Blankevoort in dienst van den Rijks waterstaat. Hij heeft gedurende de tijdvakken Februari tot en met April en Juni tot en met November in totaal 80 dagen vóór en in de buitenhaven gewerkt. In die perioden werden 461 ladin gen zand van 200 M3. gebaggerd en naar zee gebracht. In 1930 waren deze cijfers voor den zandzuiger respectievelijk 83 en 530. Door den baggermolen „Maas”, in dienst van de Gemeente, werd den 29en Januari een aan vang gemaakt met het tweejaar- lijksch baggerwerk, dat den 3den April gereed kwam. Daarna werd nog door hetzelfde vaartuig in de maand Juni en gedu rende het tijdvak Augustus tot en met November in den door gang van de binnenvoorhaven gewerkt. In die perioden werden in 33 werkdagen 407 bakken bagger uit de binnenhaven, in 4 werkdagen 66 bakken bagger uit de binnenvoorhaven en in 32 werkdagen 222 bakken zand uit den doorgang der binnenvoor haven verwijderd, die door de sleepboot „Scheveningen” naar zee werden gebracht. Met betrekking tot de voorgekomen ongevallen is het vol gende te vermelden: 5 Januari. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 668