28 7 2 December. De motorsehokker UK 41 verdaagde bij dikken mist op een Delflandsch hoofd benoorden de wan- delpier en liep vol water. Bij hoogwater werd het vaartuig door 7 motorschokkers naar de Visschers- haven gesleept en werd het den volgenden dag op de helling gehaald. 4 December. De motorlogger SCH 194, binnenkomende met ruw weer, kreeg in de binnenvoorhaven motordefect en verdaagde op het strand in de kom van die haven. Den volgenden dag werd het vaartuig vlot ge bracht. Bovendien werd 13 maal een motorschip met defecten motor binnengesleept door een ander motorvaartuig. Na de doorbraak op 5 Januari werd aan stilliggende vaar- Opening 2de bin- tuigen reeds den 31en Januari d.a.v. gelegenheid gegeven in de nenhaven. 2de binnenhaven ligplaats te nemen tot ongeveer den datum van de officieele opening. De haven werd den 23en April door Hare Majesteit de Koningin geopend, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin-Moeder, Z.K.H. den Prins der Nederlanden, H.K.H. Prinses Juliana en autoriteiten. Door 9 vaartuigen werden respectievelijk 7, 2, 13, 3, 2, 5, 3, 1 Opgevisehte en 1 baal (en) ruwe katoen uit zee opgevischt en in de Scheve- goederen, ningsche haven aangebracht. De balen werden aan den Strand vonder afgegeven. Gedurende het verslagjaar kwam 4 maal, nl. 17 Juni, 30 Juni, Quarantaine. 30 Juni en 16 Augustus, een vaartuig binnen met een zieke aan boord. Zooals gebruikelijk, werd aan deze vaartuigen geen ver binding met den wal toegestaan, alvorens de quarantaine-dokter hiertoe vergunning had gegeven. Het mistsignaal werd tijdens dikken mist 26 maal met een Mistsignaal. totaal van 114)4 uren in werking gesteld. Bovendien werd het iedere week gedurende korten tijd beproefd. Het mistsignaal had gedurende het verslagjaar, zoowel binnen als buiten het motor- huis, meermalen een defect. De dienst der seininrichting werd onafgebroken dag en nacht Seininrichting. waargenomen. Als grondslag voor het getijsein werd steeds aan genomen de minste diepte, welke in de vaargeul der buitenhaven en tot 300 m buiten de havenhoofden in zee werd aangetroffen volgens de laatste, door den Rijkswaterstaat verrichte peiling. De grondslag van het getijsein was van 1 Januari tot en met 6 Mei 25 dm; van 7 Mei tot en met 29 Juli 26 dm; van 30 Juli tot en met 20 October 24 dm; van 21 October tot en met 23 No vember 25 dm; van 24 November tot en met 21 December 23 dm en van 22 December tot en met 31 December 25 dm. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 669