67 Aan salarissen is gedurende het boekjaar 1930/’31 uitbetaald f 245.587,27, terwijl het aandeel in de winst voor het personeel 5 of f 8.282,73 bedroeg. Het aantal beambten was op 30 Sep tember 1931 179. Coöp. Vleeschhouwerü „Eigen Hulp” U.A. Het aantal leden bedroeg op 31 December 836. Aan vee en vleeschwaren werd voor een bedrag van f 93.789,95 ingeslagen; de totale verkoop bedroeg f 134.788,31; er werd een bruto-winst gemaakt van f 40.721,60. De exploitatiekosten beliepen f 31.035,78, zoodat de netto-winst bedroeg f 9.685,82. Aan de leden kon 8 dividend worden uit gekeerd. Het personeel bestond op 31 December uit 12 personen. Coöp. Brood- en Banketbakkerij „Eigen Hulp” U.A. Het aan tal leden bedroeg op 31 December 1630; door 293 leden werd niets verbruikt. Het aantal in dienst zijnde personen was op 31 December 50, waaronder 5 leerlingen. De ontvangsten be droegen f 159.004,46, de uitgaven f 163.808,50; nadeelig saldo: f 4.804,04. De leden genoten een vaste korting van 10 over het verbruik van brood en van 5 over dat van banketbakkers- artikelen. Coöp. Aardappelen- en Brandstoffenvereeniging „Eigen Hulp” U.A. Het ledental bedroeg op 30 Juni 1931 4 343; door 598 leden werd niets verbruikt. Gedurende het boekjaar werden aan leden en niet-leden o.m. geleverd 157 426 hl anthraciet, 102 888'/2 hl cokes en 66 260 Y2 hl aardappelen. In totaal werd ontvangen f 999.217,33s; de zuivere winst bedroeg f 55.511,51. Aan de leden werd 8 dividend toegekend. ’s-Gravenhaagsche Coöperatieve Verbruiks-, Voortbrengings- en Voorzorgsvereeniging „De Volharding” U.A. Het ledental is in het boekjaar 1 September 19306 September 1931 met 548 tot 17176 gestegen. De ontvangsten in de afdeeling Bakkerij en de afdeeling Kruidenierswaren en Slagerij bedroegen onderschei denlijk f 1.238.223,31 en f 1.857.196,66s. De afdeeling Optiek en de afdeeling Manufacturen en Schoenen gaven ontvangsten van f 39.344,84s en f 532.258,57. Het totaal aantal personen, in dienst der Vereeniging bij de verschillende afdeelingen, bedroeg 580. Aan dividend werd uitgekeerd: afd. Bakkerij 16 en afd. Krui denierswaren en Slagerij 6 ’s-Graverihaagsche Coöperatieve Bakkerij en Verbruïksveree- niging „De Hoop” U.A. Het aantal leden bedroeg op 29 Augustus 1931 3 305. In de afdeeling Bakkerij is gedurende het boekjaar 2 September 193029 Augustus 1931 verkocht tot een bedrag van f 442.160,92, in de afdeeling Kruidenierswaren tot een be drag van f 262.262,40 en in de afdeeling Manufacturen tot een bedrag van f 22.443,635. Het netto-overschot van de Bakkerij bedroeg f 20.358,065; de afdeelingen Kruidenierswaren en Ma nufacturen gaven tekorten van onderscheidenlijk f 3.991,54B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 66